Önkormányzati Osztály

Az osztály hivatalos elnevezése:

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Osztálya

Az Osztály ellátja a Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Község Önkormányzata képviselő-testületeinek, bizottságainak, a Zirci Járás Önkormányzati Társulása és Zirc és Lókút Óvodatárulás tanácsainak, Zirci Német Nemzetiség Önkormányzat, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat Lókút, a polgármesterek, elnökök, valamint a jegyző, aljegyző működéséhez kapcsolódó ügyviteli, szervezési feladatokat, közreműködik a döntés előkészítésben és a végrehajtás ellenőrzésében.

Szervezi a működését érintő képviselő-testületi, társulási tanácsi és bizottsági döntések végrehajtását.

A képviselő-testületek működésével kapcsolatosan:

 • ellátja a képviselő-testületi ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat;
 • gondoskodik az ülések helyének, technikai feltételeinek biztosításáról;
 • koordinálja a hivatal dolgozóinak testületi előkészítő tevékenységét;
 • gondoskodik a testületi meghívóknak, jegyzőkönyveknek és mellékleteiknek az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetőjéhez történő felterjesztéséről;
 • megszervezi az önkormányzati rendeletek kihirdetését;
 • nyilvántartást vezet a testületi határozatokról, önkormányzati rendeletekről, figyelemmel kíséri a testületi döntések végrehajtását;
 • biztosítja a közmeghallgatások megszervezését, ügyviteli, technikai teendőinek ellátását;
 • lehetővé teszi a választópolgárok részére a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveibe, előterjesztéseibe történő betekintést;

A társulási tanácsok működésével kapcsolatosan:

 • ellátja a társulási tanács ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat;
 • gondoskodik az ülések helyének, technikai feltételeinek biztosításáról;
 • koordinálja a hivatal dolgozóinak társulási tanácsi előkészítő tevékenységét;
 • gondoskodik a társulási tanácsi meghívóknak, jegyzőkönyveknek és mellékleteiknek az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetőjéhez történő felterjesztéséről;
 • nyilvántartást vezet a társulási tanácsi határozatokról figyelemmel kíséri a testületi döntések végrehajtását;
 • lehetővé teszi a választópolgárok részére a társulási tanácsi ülések jegyzőkönyveibe, előterjesztéseibe történő betekintést;

A képviselő-testületek és társulási tanácsok bizottságainak működésével kapcsolatban:

 • koordinálja a bizottságok üléseinek időpontját;
 • részt vesz a bizottságok üléseinek előkészítésében, gondoskodik a bizottsági ülésekről szóló jegyzőkönyvek elkészítéséről;
 • a bizottságok ülésein keletkezett határozatok végrehajtását figyelemmel kíséri;
 • szervezi és közreműködik a képviselő-testület és társulási tanácsok bizottságai döntéseinek végrehajtásában;
 • nyilvántartást vezet a bizottságok üléseiről, döntéseiről és állásfoglalásairól;
 • közreműködik a bizottságok tájékoztatásában, munkájuk feltételeinek biztosításában.

A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei működésével kapcsolatosan:

 • ellátja a képviselő-testületi ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat;
 • gondoskodik az ülések helyének, technikai feltételeinek biztosításáról;
 • koordinálja a hivatal dolgozóinak testületi előkészítő tevékenységét;
 • gondoskodik a testületi meghívóknak, jegyzőkönyveknek és mellékleteiknek az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetőjéhez történő felterjesztéséről;
 • biztosítja a közmeghallgatások megszervezését, ügyviteli, technikai teendőinek ellátását;
 • lehetővé teszi a választópolgárok részére a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveibe, előterjesztéseibe történő betekintést;

A polgármesterek, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző és társulási elnökök tevékenységével kapcsolatban:

 • ellátja a polgármesterek, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző és társulási elnökök ügyviteli, szervezési feladatait;
 • közreműködik az általuk tartandó értekezletek, megbeszélések előkészítésében, szükség esetén gondoskodik jegyzőkönyvek vezetéséről, vagy feljegyzések készítéséről;
 • közreműködik a döntéseik előkészítésében és a végrehajtás ellenőrzésében;
 • biztosítja a jegyzői észrevételek felterjesztését az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést végző hivatal vezetőjéhez.
 • gondoskodik az önkormányzati személyzeti és szakoktatási feladatok ügyviteli teendőinek ellátásáról.

Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatai:

 • általános felvilágosítás hatósági ügyekben,
 • kérelmek, beadványok átvétele,
 • nyomtatványok átadása, adott üggyel kapcsolatos felvilágosítás.

A hivatal szervezeti felépítését meghatározó általános szervezési elvektől eltérően, kivételes tevékenységként végzi:

 • a sportigazgatási ügyek döntés előkészítését;
 • a honvédelmi igazgatási feladatok ellátását;
 • a munkaügyi igazgatási feladatok ellátását;
 • a közművelődési ügyek döntés előkészítése és végrehajtása,
 • az oktatási ügyek döntés előkészítése és végrehajtása,
 • testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a képviselő-testületek által alapított elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a postázással kapcsolatos feladatokat;
 • hivatali épület takarításával kapcsolatos feladatok;
 • a személygépkocsi vezető munkaügyével kapcsolatos feladatok.

Az Önkormányzati Osztály munkáját az osztályvezető vezeti.


Kapitány Zsolt osztályvezető

Emelet 211. szoba

Telefon: 88/593-704, 88/593-700/144

Email: kapitany@zirc.hu

Gondoskodnak az osztály működéséről, a munkavégzés személyi, tárgyi feltételeiről, valamint a működés helyes módszereinek kialakításáról.

E feladatkörben:

 • irányítja az osztály munkáját, rendszeresen beszámoltatja a dolgozókat a feladatok ellátásáról, az ügyintézési határidők betartásáról;
 • biztosítja a jogszerűséget, az egységes jogalkalmazási tevékenységet, az ügyintézés, az ügyfélfogadás kulturáltságát és színvonalának emelését;
 • biztosítja az osztály dolgozói részéről a hivatali szolgálati titokvédelmi szabályok megtartását;
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, azokat ismerteti az osztály dolgozóival és felkészíti őket a helyes jogalkalmazásra;
 • gondoskodik az osztály feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen jogszabályok, kézikönyvek, nyomtatványok, technikai eszközök biztosításáról;
 • összeállítja az osztály dolgozóinak munkaköri leírását;
 • figyelemmel kíséri az osztály dolgozóinak leterheltségét, szükség esetén gondoskodik a feladatok átcsoportosításáról;
 • jogosult a dolgozók részére a munkaköri leírásban nem szereplő feladatok meghatározására;
 • javaslatot tesz az osztály dolgozóinak jutalmazására és béremelésére, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonására;

A képviselő-testületek és bizottságai, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a társulási tanácsok tevékenységéhez kapcsolódó feladatai körében:

 • szakértőként részt vesz a képviselő-testületek, társulási tanácsok, valamint a bizottságok ülésein,
 • részt vesz a közmeghallgatásokon, az osztály feladatkörét érintő kérdésekben tájékoztatást ad,
 • felelős az osztály feladatkörét érintő testületi, társulási tanácsi előterjesztések határidőre történő elkészítéséért, a testületi, társulási tanácsi és bizottsági döntések végrehajtásáért;
 • a képviselő-testületi és bizottsági, valamint társulási tanácsi ülések technikai feltételeinek biztosítása,
 • a testületi, bizottsági és társulási anyagok, meghívóknak a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint az érdekeltek részére történő megküldése,
 • megszervezi a testületi, a bizottsági, illetve a társulási tanácsüléseken elhangzottak hangrögzítő eszközre történő vételét, digitalizálását és a jegyzőkönyvvezető biztosítását.
 • gondoskodik a rendeletek és jegyzőkönyvek elkészíttetéséről és az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést végző hivatalnak határidőben történő megküldéséről a Nemzeti Jogszabálytár rendszeren keresztül
 • gondoskodik a határozati kivonatok elkészíttetéséről, a képviselőknek, társulási tanácstagoknak, a Hivatal osztályvezetőinek és más érdekeltek részére történő megküldésének ellenőrzéséről.
 • megszervezi a testületi, bizottsági és társulási tanácsi határozatok nyilvántartását, a lejárt határidejű határozatok figyelemmel kísérését.

A személyzeti és munkaügyekhez kapcsolódó feladatai körében:

 • ellátja a Hivatal köztisztviselőivel, a Polgármester irányítása mellett Zirc Városi Önkormányzat, a Zirci Járás Önkormányzati Társulás és a Zirc és Lókút Óvodatársulás fenntartásában lévő intézmények vezetőivel, közalkalmazottaival, munkavállalóival, Turisztikai referenssel és a Sajtó- és Sportreferenssel kapcsolatos, Lókút Község Önkormányzata és Borzavár Községi Önkormányzat közalkalmazottaival, munkavállalóival, a Hivatal közvetlen irányításába tartozó közalkalmazottak, munka- és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos személyzeti és munkaügyi feladatokat,
 • előkészíti a vezetői munkakörök pályáztatását,
 • elkészíti és karbantartja a közszolgálati alapnyilvántartást,
 • a hivatal működéséhez szükséges eszközök, technikai berendezések, irodaszerek, nyomtatványok, bélyegzők, közlönyök, jogszabálygyűjtemények, folyóiratok és egyéb anyagok beszerzése.


Kanyár Brigitta önkormányzati ügyintéző

Emelet 211. szoba

Telefon: 88/593-704, 88/593-700/140

 • a képviselő-testületi üléssel és működésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • gondoskodik a képviselő-testületi és a jegyzőkönyveinek elkészítéséről és továbbításáról, tárolásáról,
 • előkészíti jegyzőkönyveket és az üléshez tartozó előterjesztéseket a Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltésre és elküldésre,
 • közreműködik az osztály feladatainak ellátásában,
 • a Hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak és az Önkormányzat által fenntartott intézmények, gazdasági társaság vezetőinek szabadságokkal kapcsolatos feladatait,
 • ellátja a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a képviselők, bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos előkészítő és technikai, nyilvántartási feladatait,
 • ellátja az intézményvezetők, tisztviselők és köztisztviselők szabadság nyilvántartásával, kiadásával és megállapításával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a papír-, irodaszer beszerzéssel kapcsolatos feladatokat.

·

Kukoda Bernadett önkormányzati referens

Emelet 203. szoba

Telefon: 88/593-704, 88/593-700/140

 • ellátja a képviselő-testület működésével összefüggő feladatokat,
 • ellátja az Emberi Kapcsolatok Bizottsága működésével összefüggő feladatokat,
 • ellátja a titkársági feladatokat, segíti a polgármester és a jegyző munkáját,
 • ellátja a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásban rögzített közszolgálati feladatok finanszírozásához kapcsolódó állami támogatások igénylésével, elszámolásával kapcsolatos feladatokat
 • ellátja a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa és Pénzügyi Bizottsága munkájával kapcsolatos feladatokat (ülések előkészítése, előterjesztések készítése, jegyzőkönyvek készítése, határozatok tára készítése),
 • ellátja a Zirci Járás Önkormányzati Társulás szociális pályázatainak előkészítését elszámolását
 • ellátja a Zirc és Lókút Óvodatársulás munkájával kapcsolatos feladatokat (ülések előkészítése, előterjesztések készítése, jegyzőkönyvek készítése, határozatok tára készítése)
 • ellátja a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatával kapcsolatos feladatokat
 • ellátja a BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázattal, valamint középiskolai tanulmányi ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a Hivatal adatvédelmi felelősi feladatait.


Bognár Barbara önkormányzati ügyintéző

Emelet 211. szoba

Telefon: 88/593-704, 88/593-700/140

 • közreműködik az osztály által ellátandó munka-, személyügyi feladatainak ellátásában,
 • közreműködik az Önkormányzati Osztály adminisztrációs feladataiban,
 • ellátja a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatokat,
 • közreműködik a képviselő-testület és annak bizottságaival kapcsolatos ügyintézői feladatokban,
 • ellátja a köztisztviselőkkel, munkavállalókkal, közalkalmazottakkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat a KIRA rendszerben,
 • ellátja a képviselő-testület működésével összefüggő feladatokat,
 • ellátja a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság működésével összefüggő feladatokat,
 • ellátja a tisztségviselők (polgármester, jegyző, aljegyző) munkájának segítését,
 • elvégzi a szükséges nyilvántartások vezetését.


Tipoldné Tégi Ilona igazgatási ügyintéző

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége

8428 Borzavár, Fő út 43.

Telefon: 88/582-930

E-mail: polghivborzavar@invitel.hu

 • ellátja a képviselő-testületi üléssel működésével kapcsolatos feladatokat
 • gondoskodik a képviselő-testületi jegyzőkönyveinek elkészítéséről és továbbításáról, tárolásáról,
 • anyakönyvi igazgatás,
 • hagyatéki ügyintézés,
 • népesség-nyilvántartási feladatok,
 • közfoglalkoztatás,
 • iratkezelési feladatok.


Dalmadi-Honyecz Edina igazgatási ügyintéző

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Lókúti Kirendeltsége

8425 Lókút, Bem utca 25.

Telefon: 88/588-130, 88/588-131

Email: K7304@koznet.hu

 • ellátja a tisztségviselők (polgármester, jegyző, aljegyző) munkájának segítését,
 • közreműködik az önkormányzati feladatok ellátásában,
 • ellátja a Lókút Község Polgármestere által meghatározott egyéb feladatokat, a jegyzővel és az osztályvezetőjével történő egyeztetetések mellett,
 • elvégzi a szükséges nyilvántartások vezetését
 • ellátja a falugondnoki szolgálattal, az étkezéssel és a köztemető üzemeltetéshez kapcsolódó nyilvántartási és díjbeszedési feladatokat,
 • ellátja a Lókúti Kirendeltség gépelési, adminisztrációs, fénymásolási és postázási feladatait,
 • ellátja a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos előkészítő és technikai feladatait.


Szöllősi Ágota hivatalsegéd

Földszinti ügyfélszolgálat

Telefon: 88/593-700

 • Gondoskodik a Hivatal postázójában leadott helyi – tértívevényes, és listával ellátott- levelek címzettek részére történő kikézbesítéséről. Ha szükséges értesítések otthagyásáról címzettek részére, illetve a kézbesítetlen levelek postázóban történő leadásáról.
 • Gondoskodik a postázóban leadott vidéki levelek postakönyvbe történő felviteléről, és postára történő elviteléről.
 • Az Ügyfélszolgálaton lakossági tájékoztatás érdekében teljes körű információs szolgáltatást nyújt a személyesen vagy telefonon érdeklődő ügyfeleknek.
 • A hivatali ügyintézéshez szükséges és rendszeresített nyomtatványok kitöltése, le- és kiadása, napi feladatok megoldásához megfelelő információ átadás.


Lamszider József gépkocsivezető

 • Az önkormányzat személygépkocsijának üzemeltetése, működtetése.


Vágenhoffer Gyula gondnok

 • A munkakör keretében ellátja az új autóbusz pályaudvar üzemszerű működésével kapcsolatos
 • gondnoki feladatokkal, valamint ellátja a városháza épületével kapcsolatos üzemeltetési feladatokat.


Kissné Rideg Terézia takarító

 • Ellátja a Városháza épületének tisztántartásával, takarításával kapcsolatos feladatokat.


Petrovics Károlyné takarító

 • Ellátja a Városháza épületének tisztántartásával, takarításával kapcsolatos feladatokat.