Önkormányzati Főépítész

Az önkormányzati főépítész feladatai:

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésben meghatározott a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatok.

Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

Együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a véleménynyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel.

Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzat ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésébe egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében..

A feladat- és hatáskörét érintő részletekre vonatkozóan tájékoztatást ad a települési önkormányzatnak az egyedi hatósági ügyekben kialakítandó véleményéhez.

Közreműködik a település jellemző szerkezetét és a településképet befolyásoló, illetve meghatározó egyedi építményekkel összefüggő - a hatósági döntést megelőző egyeztetési eljárásban.

Szakmai tanácsadást nyújt az építtetők és a tervezők számára.

Együttműködik az Építésügyi Osztály és a Városüzemeltetési Osztály vezetőivel.

Munkájáról rendszeresen tájékoztatja a polgármestert és a jegyzőt.

Minden olyan tény esetében, amelyet a megbízó részére végzett tevékenysége során ismert meg, titoktartás kötelezi, függetlenül attól, hogy az információt magától a megbízótól, illetve annak üzleti kapcsolatai révén ismerte meg. A titoktartási kötelezettség alól a megbízottat a megbízó kizárólagosan írásban mentheti fel.

A feladatellátás kiterjed az építésügyi vonatkozású testületi előterjesztések szakmai véleményezésére és az üléseken való részvételre.

Munkája során információt elsődlegesen a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaitól kér.

Elősegíti az illetékességi területet érintő terület- és településrendezési tervek összhangjának kialakítást az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve

Részt vesz - bírálóbizottsági tagként - az önkormányzat illetékességi területét érintő településrendezési, építészeti, valamint köztéri műalkotás létesítésével és elhelyezésével kapcsolatos képzőművészeti és építészeti (terv) pályázatok elbírálásában.

Részt vesz - szükség szerint együttműködve - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működésében.

A megbízó részére visszaszolgáltatja azokat a dokumentációkat, amelyet a megbízótól vett át a megbízás teljesítésének érdekében. Ez nem vonatkozik az megbízó és a megbízott között létrejött levelezési anyagra.

Vachtler Erik

Földszint 109. iroda

Tel.: (88) 593-700/134, (88) 414-141

E-mail: vachtler.erik@zirc.hu

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén az önkormányzati főépítészi és településfejlesztési feladatok ellátása.