Igazgatási Osztály

Az osztály hivatalos elnevezése:

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztálya

Az osztály ellátja – Zirc város, Lókút és Borzavár községek tekintetében - a természetes és jogi személy ügyfeleket közvetlenül érintő önkormányzati, polgármesteri és jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági döntések előkészítését, a döntéshozatalt, biztosítja a döntések végrehajtását.

Hatósági nyilvántartásokat vezet, hatósági ellenőrzéseket végez.

Ellátja a Hivatal ügyiratkezelési feladatait az ASP Iratkezelő Szakrendszerrel a hatályos jogszabályok, a 35. pont, valamint a Hivatal Iratkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően. Ennek körében elvégzi a Hivatalba érkező iratok érkeztetési, bontási, iktatási, valamint az iratok tárolásával és selejtezésével kapcsolatos feladatokat.

Az osztály feladatai: anyakönyvi igazgatás; hagyatéki ügyek; honosítási és állampolgársági ügyek; vagyoni leltár felvétele gondnoksági ügyekhez (társhatóság megkeresésére); egyéb hatósági feladatok (üzletek működési engedélyével kapcsolatos ügyintézés és ellenőrzés; szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vétele;

vásárok, piacok rendezése, bevásárlóközpont üzemeltetési engedélyezése; telephely bejelentése és telepengedélyezése; zenés-táncos rendezvények működésének engedélyezése; elhagyott robbanóanyagokkal, lőszerekkel kapcsolatos igazgatási feladatok; szociális és egészségügyi igazgatási feladatok; köztemetéssel kapcsolatos feladatok; jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok; hatósági bizonyítványok kiállítása; egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása; hatóság vagy bíróság részére környezettanulmány készítése; általános felvilágosítás hatósági ügyekben; talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás; termőföld kifüggesztéssel kapcsolatos jegyzői eljárás; hirdetmények közzététele, feltöltése a www.magyarorszag.hu hirdetmények információs felületre.

Az Igazgatási Osztály munkáját az Aljegyző vezeti.

Bereczkiné Papp Krisztina aljegyző
Emelet 214. iroda
Telefon: 06-88/593-700/147, 06-88/593-702
E-mail: bereczkine.krisztina@zirc.hu

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének akadályoztatása, távolléte esetén ellátja a jegyzői feladatokat.

Általános feladataként gondoskodik az osztály működéséről, a munkavégzés személyi, tárgyi feltételeiről, valamint a működés helyes módszereinek kialakításáról.

A polgármester, valamint a jegyző felkérésére előterjesztést készít, vagy gondoskodik az előterjesztés elkészítéséről. A jegyző megbízásából tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület ülésein, valamint a képviselő-testület bizottságainak ülésein. Szükség esetén önkormányzati rendeletalkotást kezdeményez, rendelet-tervezetet készít, illetve – jegyző rendelkezése szerint – ezek készítésében közreműködik. Jogszerűségi szempontból ellenőrzi az előterjesztéseket, illetőleg gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a jegyzőkönyveket aláírja. A polgármester, valamint a jegyző által meghatározott körben gondoskodik a képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról.

Lókút Község Önkormányzata képviselő-testülete tevékenységéhez kapcsolódó feladatai:

a) a képviselő-testületi ülések technikai feltételeinek biztosítása,

b) a testületi anyagok, meghívóknak a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint az érdekeltek részére történő megküldése,

c) megszervezi

ca) a testületi üléseken elhangzottak hangrögzítő eszközre történő vételét, digitalizálását és a jegyzőkönyvvezető biztosítását.

cb) a testületi rendeletek és határozatok nyilvántartását, a lejárt határidejű határozatok figyelemmel kísérését;

d) megszervezi az önkormányzati rendeletek kihirdetését, és elvégzi a Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltését;

e) gondoskodik

ea) a rendeletek és jegyzőkönyvek elkészíttetéséről és az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést végző hivatalnak határidőben történő megküldéséről a Nemzeti Jogszabálytár rendszeren keresztül;

eb) a határozati kivonatok elkészíttetéséről és a Hivatal osztályvezetőinek és más érdekeltek részére történő megküldéséről.

Zirc, Borzavár és Lókút települések vonatkozásában közreműködik - mint helyi választási iroda vezető-helyettes - a választások és a népszavazások törvényes és szakszerű lebonyolításában, és segíti a Hivatalhoz tartozó települések Helyi Választási Bizottságainak és Szavazatszámláló Bizottságainak munkáját.

Ellátja továbbá:

  1. az egészségügyi igazgatási feladatokat,
  2. a termőföldekhez kapcsolódó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatos jegyzői feladatokat,
  3. egyéb hirdetmények közzétételével és az elektronikus felületre történő feltöltésével kapcsolatos feladatokat,
  4. zenés, táncos rendezvénytartás engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,
  5. „Zirc” város, „Lókút” község nevének, címerének, zászló, valamint „Zirc” város logó használatának engedélyezési eljárásával kapcsolatos feladatokat.

6. a Hivatali kapukra elektronikus úton érkező dokumentumok, nyomtatványok letöltésével, valamint az iratok elektronikus úton történő elküldésével kapcsolatos feladatokat,

7. . az iratkezelés és az elektronikus ügyintézés felügyeletét,

8. az Igazgatási Osztályhoz tartozó hatósági és egyéb ügyek, eljárások intézését,

9. Szerződések, megállapodások készítését, szerkesztését,

10. Választási Információs Szolgálat feladatait.


Ferenczy Marianna Ildikó anyakönyvvezető
Földszint: 107. iroda
Telefon: +36-88/593-700/141, +36-30/294-9986
E-mail: pmh@zirc.hu, anyakonyvvezeto@zirc.hu

1. Anyakönyvi ügyek

1.1. Születési, házassági, halotti és bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvi események nyilvántartásának vezetése és ehhez kapcsolódó kivonatok kiadása

1.2. Házasságkötés és anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozó élettársi kapcsolat létrehozására irányuló bejelentkezés felvétele.

1.2. Névváltozás

1.3. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele

2. Jegyzői gyámhatósági ügyek (Zirc, Borzavár, Lókút)

2.1. Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele

2.2. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és utónevét

2.3. A gyámhatósági névmegállapítással kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:151. §-ában meghatározott hatáskörök

2.4. a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása

3. Címnyilvántartás vezetéssel kapcsolatos feladatok

4. Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok

5. Gondnoksági és gyámsági ügyekhez kapcsolódó vagyonleltár felvétele


Pál Kata igazgatási ügyintéző
Földszint: 109. iroda
Telefon: 06-88/593-700
E-mail: pmh@zirc.hu, pal.kata@zirc.hu

1. Szociális igazgatási ügyek ellátása.

1.1. Rendszeres szociális ellátás:

- Települési támogatás közüzemi díjhoz és közös költséghez (Zirc)

- Települési támogatás közüzemi díjhoz (Lókút és Borzavár)

1.2. Nem rendszeres szociális ellátás (Zirc, Lókút, Borzavár):

- rendkívüli települési támogatás:

- elemi kár esetén,

- személyek időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdése esetén,

- elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulás,

- a gyermeket nevelő személyek támogatása, akik időszakosan vagy

tartósan létfenntartási gonddal küzdenek,

- karácsonyi települési támogatás (Lókút).

1.3. Köztemetés (Zirc, Lókút, Borzavár)

1.4. Nem rendszeres gyermekekhez kapcsolódó ellátás

- gyermekszületési támogatás (Lókút és Borzavár)

- tanulók tankönyvtámogatása (Borzavár)

- iskoláztatási és óvodáztatási támogatás (Lókút)

- óvodáskorú gyermeket nevelők támogatása (Borzavár)

1.5. Szociális tűzifa (Zirc)

1.6. Helyi járatú autóbusz bérlet támogatása (Zirc)

2. Jegyzői gyámhatósági ügyek (Zirc, Borzavár, Lókút)

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása

2.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá

vált gyermek esetében)

2.3. Gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmány készítése

Venczel Ildikó Tímea igazgatási ügyintéző

Földszint: 109. iroda

Telefon: 06-88/593-700

1. Hagyaték eljárással kapcsolatos feladatok (Zirc, Lókút)

1.1. Hagyatéki és póthagyatéki leltár felvétele, hagyatéki eljárásról szóló törvény szerinti eljárás lefolytatása,

1.2. A hagyatéki és póthagyatéki leltár továbbítása közjegyző felé.


Kacsala István önkormányzati referens
Emelet 203. iroda
Telefon: 06-88/593-700/158, 06-88/593-702
E-mail: kacsala.istvan@zirc.hu

1. Telepengedély, telep bejelentés (Zirc, Borzavár, Lókút)

2. Kereskedelmi tevékenység (Zirc, Borzavár, Lókút): bejelentés és működési engedély köteles üzletek nyilvántartásba vétele

3. Szálláshely-szolgáltatási tevékenység: bejelentés köteles szálláshelyek nyilvántartásba vétele, ellenőrzése, KSH és NTAK adatszolgáltatások

4. Hatósági bizonyítványok kiállítása:

- 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek tárolásához, forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges hatósági bizonyítvány kiadása (Zirc, Borzavár, Lókút)

- a mezőgazdasági, agrár- és vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 44.§ (7) bekezdésében foglalt jogszerű földhasználat tényének igazolása (Zirc, Borzavár, Lókút)

5. Egyéb vegyes feladatok.


Üveges Tímea ügykezelő
Földszint: 111. iroda
E-mail: pmh@zirc.hu

- Ellátja az iktatással kapcsolatos feladatokat.

- Ellátja az irattárazással és ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatokat.


Szalay Balázs ügykezelő
Földszint: 111. iroda
E-mail: pmh@zirc.hu

- Ellátja az iktatással kapcsolatos feladatokat.

- Ellátja az irattárazással és ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatokat.