A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Zajkibocsátási korlátozás hétvégén


A zajkibocsátással járó tevékenységek hétvégi korlátozásáról szóló szabályozás lép érvénybe Zircen. Többek között erről is döntött a képviselő-testület az év első rendes ülésén.


Zirc, Lókút és Borzavár település önkormányzatainak együttes ülése előzte meg az év első rendes testületi ülését. A három önkormányzat képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megalkotásáról döntött.

A költségvetés 176 022 000 forint összegben mindhárom döntéshozó testület által elfogadásra került.

Együttes ülést tartott Zirc, Lókút és Borzavár képviselő-testülete, melyen elfogadásra került a közös hivatal idei költségvetése


A képviselő-testület felkérésére Tóth Gábor őrnagy, a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének parancsnoka tájékoztatót készített városunk közbiztonsági helyzetének javítási lehetőségeiről, a megvalósított kamerarendszerek hatékonyságáról, egyéb biztonsági beruházásokról, valamint a vagyonelleni bűncselekmények áldozatává váló személyek jogszerű védekezési lehetőségeiről. Az ülésen megvitatott tájékoztatóval kapcsolódó írásunkban foglalkozunk.


Módosításra került a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet.

A módosított-rendelet tervezet már korábban elkészült, majd véleményezésre megküldésre került az illetékes szerveknek, amelyek támogatásukról biztosították a döntéshozókat. A módosított rendelet értelmében lakóterületi övezetben lévő ingatlanon a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal, zajkibocsátással járó tevékenység szombaton 8.00 és 20.00 óra, vasárnap és munkaszüneti nap 9.00 és 12.00 óra között végezhető. Kivételt képez a közútkezelői engedélyhez kötött tevékenység és a rendkívüli kárelhárítás esete. Munkanapokra nem érvényes az időbeli korlátozás. „Társasházi épületek esetén a rendelkezésektől a társasházközösség a szervezeti és működési szabályzatában és a házirendjében szigorúbb rendelkezéseket állapíthat meg a zajvédelmi követelményeket tartalmazó, mindenkori hatályos jogszabályokra figyelemmel” – szól a módosított rendelet.


A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása a beépítési paraméterek megváltoztatását célozta meg a Zirc 13/3 helyrajzi számú telek (Vasút sor, Bakony Elektronika Kft. telephelye) vonatkozásában. A rendezési terv módosítását még októberi ülésén határozta el a testület. A településrendezési eljárást az előírásoknak megfelelően lefolytatta hivatalunk, és megérkezett a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének záró véleménye is, amely támogatta a módosítás jóváhagyását.

A középiskolai tanulmányi ösztöndíj első félévi pályázati kiírásáról is döntés született.

Az ösztöndíjra az állandó zirci lakosú, középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanuló diákok pályázhatnak 4,70-es tanulmányi átlaggal. A pályázatokat az előírásoknak megfelelően február 11-ig lehet benyújtani a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán.


Kiválasztásra került a kivitelező és a műszaki ellenőr a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházban megvalósítandó állandó kiállítás létrehozására. Zirc Városi Önkormányzat pályázati úton valósítja meg a fejlesztést, a muzeális intézmények szakmai támogatását célzó Kubinyi-program keretében tíz millió forintos támogatásban részesült önkormányzatunk.


A város közterületein és köztemetőiben történő fatelepítésekről és fapótlásokról is határozott a testület. A tervezett zöldfelület-fejlesztés érintett területei az Alkotmány utcai sportpálya és környéke, a Wilde tér (itt a közbiztonsági szempontok figyelembevételével), a Barátság Park, a József Attila, Som, Bányász, Üdülő, Vitális utcák, valamint az Alsó és a Felső temető.


Pályázatok előkészítéséről is döntés született a 2014–2020 közötti programozási időszak európai uniós forrásaira. A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde konyhájának és tornaszobájának komplex fejlesztésére, „Zöld város” kialakítására, csapadékvíz-elvezetési projektekre, fenntartható települési közlekedésfejlesztésre, a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére, az egészségügyi alapellátás fejlesztésére és aktív turisztikai hálózatok kialakítására (ez utóbbira konzorciumi partnerként) szeretne pályázni önkormányzatunk a ciklus aktuális felhívásai alapján. A pályázatok benyújtásához szükséges intézkedésekről szóló döntések sorát hozta meg a testület.


Lakások és iroda céljára szeretné hasznosítani a város az évek óta üresen álló „Kis óvoda” épületét az Alkotmány utcában. A lakások előzetes értékesítésének érdekében pályázati felhívás készül.


A képviselő-testület arról is döntött, hogy hozzájárul a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben működő, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által fenntartott Központi Háziorvosi Ügyelet bérleti díjának havi szinten történő költségviseléséhez.


Kelemen Gábor