A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Új képviselő, új bizottsági elnök


Mészáros József folytatja a munkát Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületében, az Emberi Kapcsolatok Bizottsága elnökének pedig Varga Zita képviselőt választotta meg a testület.


Önkormányzati képviselő eskütételével vette kezdetét a képviselő-testület március ülése, mellyel kapcsolatban Sümegi Attila jegyző a következő tájékoztatást adta: „Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő asszony 2018. március 19-én kelt levelében azonnali hatállyal lemondott képviselői mandátumáról. A megüresedett képviselői mandátum betöltéséről az illetékes hatáskörrel rendelkező Helyi Választási Bizottság köteles gondoskodni. A Helyi Választási Bizottság 2018. március 20. napján megtartott ülésén megállapította, hogy a 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati képviselő és polgármester választáson készült, az általa hitelesített szavazóköri jegyzőkönyv alapján, az egyéni listán a következő legtöbb szavazatot dr. Varga Tibor János független jelölt érte el, aki azonban sajnálatos módon elhunyt. Az őt követő legtöbb szavazatot – szám szerint 640-et – Mészáros József (Fidesz-KDNP) jelölt érte el, ezért a Helyi Választási Bizottság úgy döntött, hogy a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot Mészáros József részére adja ki.”


Mészáros József eskütétele. Az új képviselő 2011 és 2014 között már tagja volt egyszer a testületnek


Másik napirend keretében arról határozott a képviselő-testület, hogy Varga Zita képviselőt visszahívja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságból és helyére Mészáros József képviselőt választja meg a bizottság tagjának. Varga Zita képviselőt az Emberi Kapcsolatok Bizottság tagjának és elnökének választotta meg a testület.


A képviselő-testület egyetértését fejezte ki, hogy négy millió forintos vételáron megvásárolja a Kossuth utca 18. szám alatti ingatlan – „Egészségház” – beépítetlen tetőterének 106 m2-es részét a védőnői szolgálat fejlesztéséhez szükséges terület biztosítása érdekében, amennyiben a Zirci Egészségház Társasház közgyűlése az alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzat módosítását elfogadja, illetve hozzájárul a Zirc Városi Önkormányzat által az ingatlanban tervezett beruházás megvalósításához.Egy másik TOP-os projekthez kapcsolódóan is készült tervezet ingatlanvásárlásról, ám ezt a határozati javaslatot a képviselő-testület hosszas vita után – 3 igen, 5 nem szavazattal és egy tartózkodással – elutasította. Mint arról már korábban hírt adtunk, a „Zirc – Zöld város a Magas-Bakonyban” című projekt keretében fejlesztésre kerül többek között az apátság előtti térrész. Az egységes kialakítást szolgálta volna a föld alatti, egykori nyilvános WC ingatlanának megvásárlása. Az ingatlan aktuális forgalmi értéke szakértői vélemény szerint 3 200 000 forint, de arra végül a döntés értelmében nem tesz vételi ajánlatot a tulajdonosnak a képviselő-testület.


Utak, belterületi járdák újulnak meg a városban, kátyúzásra is sor kerül,

ezekkel kapcsolatos döntések is születtek. Maximum 1500 m2-en történik majd útfoltozás, a képviselő-testület kiválasztotta a munkát elvégző vállalkozást. Az út- és járdafelújításra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás került elrendelésre. Arról már korábbi ülésén döntött a testület, hogy a kormányhatározat alapján megítélt 75 millió forintos támogatásból mely utcák, járdák felújítását tervezi. Az Üdülő utca Alkotmány és Szeptember 6. utcák közötti út- és járdaburkolat felújítása szintén kormányzati támogatásból valósul meg, erre 14 millió forintos forrást nyert önkormányzatunk. A beruházás megvalósításához a műszaki ellenőri feladatokat ellátó vállalkozás is kiválasztásra került.


Nyertes pályázat eredményeként az első világháborús emlékmű is megújul,

a képviselők kiválasztották a restaurátori feladatokat elvégző vállalkozást. A Kossuth utcában, a Kistemplomtól északra található emlékmű talapzata, a szobor és a körülvevő kerítés is megújításra kerül, továbbá a kerítésen belüli és a körülötte lévő zöldfelület fejlesztése is megvalósul. Az emlékmű az első és második világháború áldozatai mellett a kommunista diktatúrában internált és kitelepített polgároknak is emléket állít.


A képviselő-testület két és fél millió forintos támogatást nyert az emlékmű és környezetének felújítására

(Fotó: archív)


Módosította a képviselő-testület a LEADER felhívásra benyújtandó pályázatra vonatkozó határozatát. Eredetileg a Cigánydombi játszótér felújítását tervezte az önkormányzat, ám a projekt részletes kidolgozása során kiderült, hogy építési beruházásnak minősül a játszóeszközök beszerzése, és ez akadálymentesítést is von maga után, ami a hely domborzati viszonyai miatt nehezen és nagyon költségesen valósítható meg. A képviselő-testület a módosított határozatban eszközbeszerzésre nyújt be pályázatot, az önkormányzat tulajdonában lévő kommunális kistraktorhoz szeretne beszerezni olyan eszközöket, amelyek a közterületek karbantartásához szükségesek. Az igényelt támogatás összege három millió forint, a pályázathoz szükséges önerőt az önkormányzat biztosítja.


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatási döntések is születtek a képviselő-testület részéről. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester a Zirci Zeneiskoláért Alapítvány keretein belül ténykedő Zirci Fúvószenekar és a Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete javára mondott le márciusi, illetve áprilisi tiszteletdíjáról, mindkét fél részére 274 850 forint összegben. Sztana Éva, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesületet támogatja 123 311 forintos honoráriumával.


Jóváhagyta a képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB könyvtári intézményegységének 2017. évi beszámolóját és 2018. évi munkatervét.


Kelemen Gábor