A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A számadások időszaka


Az áprilisi testületi ülésen beszámolók hosszú sorát fogadta el a képviselő-testület.


Számot adtak elmúlt évi munkájukról a sürgősségi feladatot ellátó szervezetek, így a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet, a Zirci Rendőrőrs és a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság. A közművelődési feladatokat ellátó intézmények rendezvényeik megvalósulásáról számoltak be. Az adóztatási tevékenységről és a Zirc városban végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról is készült értékelés a 2015. évre vonatkozóan. Valamennyi beszámolót elfogadta a képviselő-testület.


Tóth Gábor rendőrőrs-parancsnok beszámolóhoz kapcsolódó tájékoztatójával külön írásban foglalkozunk, csakúgy, mint a „Zirc Város Mentőse” kitüntetéssel, melyet Auer Attila vehetett át.

A testületi ülésen került sor a „Zirc Város Mentőse” kitüntetés átadására


Jogszabályi kötelezettségeknek tett eleget a képviselő-testület a nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításával. A bölcsődei ellátás továbbra is térítésmentesen vehető igénybe. Szintén felsőbb jogszabályok irányozták elő az önkormányzatok által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló rendelet felülvizsgálatát. Részben beruházói igény, részben önkormányzati érdek miatt kezdeményezte a képviselő-testület a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló rendelet módosítását, de a végső döntésre egy hosszas véleményezési eljárást követően kerülhet sor. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia „ITS” pontosítását a megjelenő pályázati felhívásokhoz történő illeszkedés váltotta ki.


Elvégzi az önkormányzat a város egyes belterületi utcáiban lévő csapadékvíz-elvezető árkok, átereszek építési és felújítási munkáit. Akli városrész szennyvízkezelési programjának előzetes véleményezésére is sor került. A megbízott vállalkozás által összeállított program tartalmával a képviselők egyetértettek, de az még a jogszabály által nevesített hatóságok részére is megküldésre kerül. A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Köztársaság utcai épületében szükséges fejlesztés – a konyha használati melegvíz-ellátása – is megvalósul hamarosan.


Hosszas vita tárgyát képezte a Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala. Ottó Péter polgármester előterjesztése a társaság működtetésének önkormányzatra eső finanszírozásának biztosításáról és a tulajdonosi kör bővítésének lehetőségeiről szólt, ehhez képest a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Emberi Kapcsolatok Bizottság a TDM megszüntetését kezdeményezte azzal, hogy ehhez az önkormányzat 1 950 000 forintot biztosít, ha a végelszámolás elindul. A képviselő-testület végül 5:4 arányban ezt a javaslatot fogadta el.


Szintén hosszas vitát váltott ki Horváth László gazdasági tanácsnok előterjesztése, amelynek tárgya a Zirc közigazgatási területén 2015. évben már működő szálláshely-szolgáltatók turisztikai termékfejlesztés célú támogatása volt. Végül a testület elfogadta a határozati javaslatot, céltartalékból 3 000 000 forint kerül felszabadításra erre a célra. A pályázatról az érintettek közvetlenül is értesítést kapnak, de az csak akkor kerül kiírásra, ha a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája is jóváhagyja.


Együttműködő partnere lesz az önkormányzat a Zirc-Tündérmajorban megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta „Bakonyi Vágta Regionális Előfutam” elnevezésű eseménynek. A lebonyolításban való közreműködés mellett arról is döntött a testület, hogy 1 500 000 forinttal támogatja a rendezvényt.


A képviselő-testület egyetértett a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi átszervezésével, amelynek következtében új telephelye lesz az alapfokú művészeti oktatásnak a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Köztársaság utcai épületében.


Az önkormányzati nyári napközis tábor újbóli megszervezéséről is döntés született az ülésen, a „Széchenyi 2020” újabb pályázatainak előkészítésére pedig megtörtént a vállalkozó kiválasztása.


Kelemen Gábor