A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Számadások és beruházási tervek


Beszámolók hosszú sorát tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület áprilisi rendes ülésén. Fejlesztést célzó pályázatok benyújtásáról is döntöttek, vállalkozók által kezdeményezett beruházásokat is támogattak a döntéshozók.


Először a sürgősségi feladatokat ellátó szervezetek adtak számot elmúlt évi tevékenységükről, kitüntetések átadása is történt, erről kapcsolódó írásainkban olvashatnak. A képviselő-testület elfogadta a közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolóját programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról, az átfogó értékeléssel egybekötött beszámolót a Zirc városban végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a 2016. évi adóztatási tevékenységről szóló számadást. Első olvasatban elfogadásra került Zirc város turizmusfejlesztési koncepciója, és döntöttek a képviselők, hogy társadalmasításra bocsátják az anyagot.


Vállalkozók által tervezett beruházásokat támogat a képviselő-testület azzal, hogy kezdeményezi a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

A kérelmek az adott telkek övezeti besorolásának a megváltoztatására irányultak, mert a jelenlegi övezet előírásai nem teszik lehetővé a beruházás megvalósítását. Az egyik terv egy meditációs központ jógaterápiás intézet létrehozása, melyhez hasonlóra a kérelmezők szerint nincs példa az országban. Egy másik vállalkozó által benyújtott kérelem a megújuló energia hasznosítását célozza meg.

Támogatja a képviselő-testület a beruházni szándékozó vállalkozókat a helyi építési szabályzat módosításával


A képviselő-testület arról is döntött, hogy az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében pályázatot nyújt be az Üdülő utca Alkotmány utca és Szeptember 6. utca közötti szakaszának felújítására, a párhuzamosan futó járda fejlesztésével együtt.

A „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” című pályázati lehetőséggel élve pedig a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde konyhájának felújítását szeretné elvégezni az önkormányzat. Visszatérítendő támogatás formájában nyújt önerőt a képviselő-testület az FC Zirc részére, hogy pályázat keretében meg tudja valósítani az Alkotmány utcai sportpálya öntözőrendszerének kiépítését. Pihenőpadok, hulladékgyűjtő és kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezésére kerül sor a kerékpárút mentén, illetve egy új pad kiépítése történik meg a József Attila utcában.


Jóváhagyásra került a Zirc ivóvíz-ellátó vízközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében született megállapodás, és döntés született, hogy az ellátásért felelősök képviseletét Zirc Városi Önkormányzat látja el. A hárskúti rendszerhez kapcsolódó, hasonló céllal született megállapodás is elfogadásra került a testület részéről, ebben Hárskút önkormányzata látja el a képviseletet, Zirc pedig Akli városrész kapcsán érintett. Elfogadták a döntéshozók a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait, melyeket alkalmazni kell a tervezés tárgyától függően a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése vagy módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor.


Felülvizsgálta a képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, valamint a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét.


A képviselő-testület döntött a történetírói pályázat újabb kiírásáról és az önkormányzati nyári napközis tábor megszervezéséről. Ez utóbbival kapcsolatban igényfelmérés is történik a szülők irányába.

Kelemen Gábor