Rezsicsökkentés és turisztikai együttműködés


Meghozta a képviselő-testület a rezsicsökkentéshez kapcsolódó állami támogatás elosztásáról szóló döntést januári ülésén és kinyilvánította szándékát egy Bakonybéllel történő – szélesebb körben is kiterjeszteni kívánt – turisztikai együttműködésre.


A közös hivatalt alkotó települések, Zirc, Borzavár és Lókút önkormányzatainak együttes ülésére került sor először, amelyen valamennyi képviselő-testület elfogadta a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 218 927 000 forint összegben.


Zirc, Borzavár és Lókút képviselő-testületeinek együttes ülése – egyhangúlag elfogadták a hivatal költségvetését


Ezt követően Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete önállóan folytatta munkáját.


A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és a Veszprém Megyei Önkormányzat által is véleményezésre került a képviselő-testület által tavalyi év végén a környezeti zajterheléssel és a levegő tisztaságának védelmével kapcsolatban felülvizsgált rendelet a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról. A felsőbb szervek is egyetértésüket, támogatásukat adták ahhoz, hogy Zirc városában teljes egészében tiltásra kerüljön a kerti hulladék égetése, illetve hatályát vesztette a helyi rendelet pirotechnikai eszközök használatát szabályozó rendelkezése, ezt magasabb szintű jogszabály tartalmazza.


Elfogadásra került a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft-vel a 2019. évre kötött Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés és jóváhagyta a képviselő-testület a gazdasági társaság által üzemeltetett, Rákóczi téren található nyilvános illemhely elhelyezését biztosító épület tulajdonosával megkötendő bérleti szerződést. A jogszabályi környezet változásának következtében került felülvizsgálatra és jóváhagyásra egy másik napirend keretében a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata.


A Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás is felülvizsgálatra került, abban módosítás nem történt.


Kiírásra kerül a középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat 2019. első félévére vonatkozóan. A pályázati kiírásban nincs különösebb változás, továbbra is az állandó zirci lakosú, nappali iskolarendszerben tanuló, legalább 4,7-es tanulmányi átlagot produkáló középiskolás fiatalok adhatják be pályázatukat a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatára február 18-ig.


Döntött a képviselő-testület, hogy „Ellátásért Felelősként” részt vesz a tulajdonában lévő vízi-közmű energiahatékonyságának fejlesztésére, valamint rekonstrukciójára kiírt, egyedi támogatásról szóló pályázatokban. A pályázatokat a szolgáltatásért felelős BAKONYKARSZT Zrt. konzorciumban nyújtja be Zirc Városi Önkormányzattal. Az egyik pályázat célja szivattyúcsere, a másik pályázat keretében tervezett rekonstrukció három területet érintene a városban, a Deák Ferenc utcát, a Pintér-hegyi erdősort és a József Attila utcának a Bajcsy-Zsilinszky és Kálvária utcák közötti szakaszát. A képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a pályázatok önrésze a szolgáltatási díjban képződő értékcsökkenésből legyen finanszírozva, így az önkormányzat költségvetését mindez nem terheli.Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat – 2016 márciusában jóváhagyott – Közbeszerzési Szabályzatát, és újat fogadott el. A közbeszerzési törvény rendelkezései az elmúlt időszakban többször változtak, illetve szakaszosan léptek hatályba, ezért volt szükség a döntésre.


Hosszasan vitatta a képviselő-testület a fejlesztési hitel felvételével kapcsolatos előterjesztést, mely arról szólt, hogy az önkormányzat – márciusi határidőig teljesíthető adatszolgáltatással – megteremtené a lehetőségét egy évközbeni esetleges fejlesztési hitel felvételének a városunkban eddig soha nem látott mértékű pályázati támogatás eredményeként megvalósuló projektekhez kapcsolódóan. Minderre azért lenne szükség, mert a tényleges kivitelezési költségek egyes projektek esetében meghaladhatják a pályázatban szerepeltetett költségeket. Az adatszolgáltatás még nem vonja maga után a hitelfelvétel kötelezettségét, ugyanakkor, ha ennek nem tesz eleget az önkormányzat, akkor ebben az évben már nem lesz erre lehetősége. A tavalyi esztendőben támogató döntést hozott ezzel kapcsolatban a testület, a hitel felvételére azonban nem került sor. Most négy igen és négy tartózkodással (nyolc képviselő volt jelen a napirend tárgyalásakor) nem fogadta el a határozati javaslatot a képviselő-testület, így az adatszolgáltatásra nem kerül sor.


Zöld utat adtak a döntéshozók a „Békefi Antal Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése az élethosszigtartó tanulás érdekében” című projektek közbeszerzési eljárásának indítására.


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánította szándékát, hogy a „Bakony” turisztikai márka meghatározására és bevezetésére Bakonybél Község Önkormányzatával közösen együttműködést kezdeményez, melyben partnerként kívánja bevonni „A Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület által lefedett földrajzi területen működő önkormányzatokat. Bakonybél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogató döntését már meghozta az együttműködési szándékkal kapcsolatban. A zirci képviselő-testület egy kiegészítő határozatban arról is döntött, hogy kinyilvánítja szándékát a Bakonybél településsel történő közös megjelenésre a közeljövőben sorra kerülő „Utazás” kiállításon.


A rezsicsökkentéshez kapcsolódó állami támogatás elosztásáról szóló döntést is meghozta a képviselő-testület. A rezsicsökkentés harmadik körében azon háztartások is részesülnek a támogatásban, amelyek nem gázzal fűtenek, annak ellenére, hogy az adott településen gázhálózat működik. Ottó Péter polgármester tájékoztatásában elmondta, azok a háztartások, akiknek az ingatlanán nincs gázmérőóra felszerelve, 12 000 forintos állami támogatásban részesülnek. A támogatást az önkormányzatok 2018 decemberében megkapták, Zircen az október 15-ig teljesített igénybejelentések alapján 296 olyan háztartás van, ahol – a nyilatkozatok alapján – nincs a gáz az ingatlanra bevezetve. Összességében 3 552 000 forint támogatást kapott az önkormányzat arra a célra, hogy ezen háztartások fűtőanyaggal történő ellátását 12 000 forint értékben megoldja. A képviselő-testület döntött, hogy helyi vállalkozásoktól árajánlatokat kér be a több típusú tüzelőanyag biztosítására. A februári ülésén határoz arról a testület, hogy mely kereskedésekkel köt szerződést oly formában, hogy az önkormányzat jegyzői aláírással igazolást ad ki a jogosultak számára az általuk igényelt tüzelőanyag beszerzésére vonatkozóan, amely feljogosítja őket az átvételre 2019. december 15. napjáig.


A képviselő-testület tudomásul vette az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi beszámolóját.


Kelemen Gábor