A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Menetrend-változás, ösztöndíjpályázat, napközis tábor


Beszámolók hosszú sorát fogadta el a képviselő-testület májusi rendes ülésén. Helyi járati menetrend-változásról, ösztöndíjpályázat kiírásáról, nyári napközis tábor szervezéséről is döntés született, kitüntetések átadására került sor.


Napirend előtt történt meg ünnepélyesen a „Zirc Város Sportjáért” díjak átadása, mellyel külön cikkben foglalkozunk, bemutatva az önkormányzat által elismert sportolókat.


Az elmúlt évi beszámolók közül elsőként a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének tevékenységéről szóló került a képviselő-testület elé, melyet el is fogadtak a döntéshozók. A napirend keretében kitüntetés átadására is sor került, Szelthoffer Ramóna törzsőrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának segédelőadója a „Zirc Város Rendőre” díjat vehette át a 2018-as évben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Az elismerésben részesülő személy méltatásáról kapcsolódó cikkünkben olvashatnak.


A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetéséről szóló beszámoló is elfogadásra került. Június 17-től több ponton módosul a helyi járat menetrendje, az üzemeltető „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. által javasolt változásokat a képviselő-testület támogatta.

Az 1-es vonalról a Zrínyi utcai, a Temetői és a Selmeci utcai megállók megszűnnek, a helyi járati útvonalból, menetrendből kikerülnek a temetői járatok. Néhány eddigi „iskolai előadási napokon” közlekedő járat közlekedtetése munkanapi járatra változik. Az 1-es vonalon közlekedő 111-es járat öt perccel később indul. Felmerült a buszok reklámcélra történő kihasználása, felmérésre kerül a forgalmasabb buszmegállók paddal és hulladékgyűjtő edényekkel történő komfortosításának igénye.


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Zirci Városüzemeltetés" Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló, a magyar számviteli törvény szerint összeállított egyszerűsített éves beszámolót 65 124 ezer forintos mérleg főösszeggel és 13 606 ezer forintos mérleg szerinti eredménnyel elfogadta, és a Társaság Közhasznúsági Jelentése is jóváhagyásra került.


Zirc Városi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése 2 896 387 ezer forint bevétellel, 1 295 238 ezer forint kiadással teljesült. Az önkormányzat elmúlt évi összevont maradványa 1 601 148 ezer forintban, mérlegfőösszege pedig 8 295 953 ezer forintban került rögzítésre.


Elfogadta a testület az adóztatási tevékenységről készült beszámolót és a Zirc városban 2018-ban végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.


A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által a Szent Bernát Idősek Otthonából vásárolt diétás ebéd ára május 1-el emelkedett, ezért módosították a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás a szociális étkeztetés és egyes nappali ellátások esetében igénybevett diétás étkezésnél jelent az ellátásban részesülők jövedelmétől függően, 10-55 Ft/ebéd térítési díj emelkedést.


Több pályázat benyújtásáról is döntött a testület. A Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására beadott pályázat a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház állományvédelmi eszközbeszerzését célozza meg, és ismét élni kíván az önkormányzat a korábban az alkotóház műhelyeinek felújítását támogató Kubinyi Ágoston Program adta lehetőséggel, ezúttal informatikai eszközbeszerzés formájában. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázattal járdafelújításokat szeretne megvalósítani az önkormányzat.


Kiírásra került Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázata az idei második félévre vonatkozóan. A pályázati kiírásban – mely már elérhető városunk honlapján – nincs különösebb változás, továbbra is az állandó zirci lakosú, nappali iskolarendszerben tanuló középiskolás diákok pályázhatnak, akik legalább 4,7-es tanulmányi átlagot teljesítettek. A pályázatokat 2019. június 24-ig lehet benyújtani a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban.


Elfogadásra került a sportpálya fenntartásának ellátására kötött megbízási szerződés, ennek megfelelően július 1-től a Football Club Zirc Sportegyesület üzemelteti a létesítményt, mely a továbbiakban is változatlan feltételekkel használható lesz bárki számára. Az idei évre időarányosan biztosítja a támogatást az önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához.


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatói döntések is születtek. Nemes István képviselő a Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület részére mondott le 109 086 forint összegű tiszteletdíjáról, Sztana Éva külső bizottsági tag pedig az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület számára ajánlotta fel honoráriumát 61 362 forint összegben.


A Zirc város új településszerkezeti tervéhez kapcsolódó előzetes döntések is megszülettek, a Völgyzugoly Műhely Kft. munkatársa vetítettképes előadás során mutatta be a tervezett változásokat. Az eddig beérkezett lakossági igényeket is figyelembe véve a képviselő-testület döntött arról, hogy a tervezetet alkalmasnak és megfelelőnek tartja a tervezés folytatására. Az anyag közzétételre került Zirc város honlapján, észrevételeket is lehet tenni, hogy hol és milyen formában, arról az önkormányzati oldalakon megjelenő felhívásban olvashatnak.Koncepció készül a köztéri alkotások elhelyezéséről, ezt első olvasatban tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület. A cél, hogy a művészeti alkotások az egész városra kiterjedő, és a városi tereket összefüggéseiben kezelő, szakmai alapokon nyugvó, előre lefektetett elvek mentén kerüljenek elhelyezésre. Kidolgozásának szakmai munkáját Szűcs István Miklós okleveles képzőművész, művészettörténész végezte. A tervezet alappillére az I. András tér, Március 15. tér és a Rákóczi tér alkotásainak átgondolása, művészeti, téri szempontok alapján történő újrarendezésére tesz javaslatot, melyet Várszegi Bernadett főépítészi referens ismertetett.

Az anyag szintén társadalmasításra került, a közösség véleményének megismerését követően kerülhet sor a koncepció véglegesítésére, majd azt követően a jóváhagyására.


Az önkormányzat az idei évben is megszervezi a nyári napközis tábort az állandó zirci lakosú vagy tartózkodási hellyel rendelkező 1-4. osztályos diákok részére. A koordinálási feladatokat a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ látja majd el, a programszervezésben közreműködik a két közművelődési intézmény, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház.

Kelemen Gábor