A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

„Megállni tilos” táblák kerülnek kihelyezésre


Utcák forgalmi rendjének felülvizsgálatáról is döntött többek között Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete decemberi rendes ülésén.


Zirc Városi Önkormányzatoz, mint a közutak kezelőjéhez az elmúlt időszakban beadványok érkeztek több utca forgalmi rendjének felülvizsgálata ügyében: a József Attila utcában a 28-36. számok előtt a kórház irányából nem belátható a kanyar, a 30-36. számok előtt szinte állandó jelleggel parkolnak. A Béke utcában a kórház-parkoló és az Erzsébet királyné utca közötti szakaszon rendszeresen mindkét oldalon parkoló járművek akadályozzák a forgalmat, ezen a szakaszon helyi járat is közlekedik. Az óvoda bejáró útján a járda mellett és a kapuban rendszeres a parkoló gépkocsi, melyek akadályozzák a parkoló biztonságos használatát. A képviselő-testület az észrevételek figyelembevételével döntött, hogy „Megállni tilos” táblát helyez ki a József Attila utca 28. számú háztól mindkét oldalon 35 méter hosszban, a Béke utcában az Erzsébet királyné utcától a kórház-parkoló bejáratáig, valamint az óvoda bejáró útjának jobb oldalán, a járda mellett.

A táblák a közeljövőben kerülnek kihelyezésre, az alábbi fotóillusztrációk mutatják, hogy pontosan hova.


Forrás: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya


Döntés született az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és együttműködési megállapodások megkötéséről Borzavár, Lókút, Olaszfalu és Porva községek önkormányzataival. Városunkban és ezen településeken az intézményi gyermekétkeztetés feladatát a Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ látja el.


Meghatározásra kerültek a vendégétkeztetés térítési díjai is a jövő évre vonatkozóan. A díjak megközelítőleg tíz százalékkal emelkednek. A gyermekétkeztetés térítési díjai változatlanok maradnak.


Lezárult a véleményezési szakasza a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosításának az előkert méretének vonatkozásában a Fáy András utcai lakóteleptől keletre eső telektömbben, mely a tulajdonos kérelmére indult el. A dokumentáció a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak végső szakmai véleményezésre megküldésre kerül.


Utcát neveznek el városunk díszpolgáráról, néhai Bér Júliáról. Az Egry József és Árpád utcákkal párhuzamos, a Faller Jenő és Szeptember 6. utcák között elhelyezkedő, Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló 1791/2 helyrajzi számú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan őrzi a jövőben a jeles képzőművész nevét, aki 101 éves korában, 2012-ben hunyt el. A Rákóczi téri áruház mögött található, szintén az önkormányzat tulajdonát képező 1126/15 helyrajzi számú saját használatú út pedig a Piac tér elnevezést kapta a döntés értelmében.

Az Erdőalja városrészen található, kékkel jelölt közterületet nevezte el az önkormányzat Bér Júliáról


A képviselő-testület ez évi utolsó rendes ülésén arról is döntött, hogy pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által „Testvér-települési programok és együttműködések” címmel meghirdetett pályázati felhívásra az Erdélyi Baráti Kör Egyesület és a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület közreműködésével. A pályázat címe: „Reguly nyomában”, a 200 éve született nyelvrokonság kutató jubileumi emlékére.


Tulajdonosi hozzájárulását adta a képviselő-testület a bérlőnek a Rákóczi téri zöldséges épületen szükséges munkálatok elvégzéséhez.


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatási döntések is születtek. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester 274 850 forint összegű tiszteletdíjáról történő lemondásával a Mendelssohn Kamarazenekar zirci fellépését támogatta. Dr. Kovács László, az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elnöke az Öreg-Bakony Barátai Egyesület javára mondott le honoráriumáról 119 313 forint összegben, Boross Dénes külső bizottsági szintén ezen civil szervezet javára ajánlotta fel tiszteletdíját 184 086 forint összegben.TOP projekttel kapcsolatos döntés is született, a „Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése” című projekt vonatkozásában a beérkezett ajánlatok alapján döntött a testület a védőnői demonstrációs eszközök beszerzéséről.


Elfogadásra került a Helyi Esélyegyenlőségi Program újabb öt évre. A testület által 2013-ban első ízben elfogadott program hatálya 2018. december 31-én lejár, ezért volt szükség egy új „HEP” megalkotására és elfogadására.

„A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha (…) hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. Az intézkedési tervben gondoskodni kell a települési önkormányzatra vonatkozó további fejlesztési tervek, koncepciók, programok és a helyi esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek összhangjáról.”

A testületi ülést megelőzően került bemutatásra a Városházán a „Zirc 2019 falinaptár, amely előterjesztés formájában is a képviselő-testület elé került. A kiadó önkormányzat több helyen is biztosítja a vásárlási lehetőséget, a naptár kapható többek között a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának ajándékboltjában, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház ajándékboltjában, a Békefi Antal Városi Könyvtárban és a Deák Ferenc utcai papír-írószer üzletben. Karácsonyra is szép ajándék lehet, ára 1500 forint.

Kelemen Gábor