A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Költségvetés a takarékos gazdálkodás jegyében

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének februári ülésén elfogadásra került a város 2023. évi költségvetése, melynek összege 3,4 milliárd forintot meghaladó. A hulladékkezelési társulás tájékoztatásából kiderült, hogy az edényzet beszerzése miatt késik a zirci hulladékudvar üzembehelyezése. A sporttelep futópályájának üzemeltetője megváltozik a jövőben.


Az energiaválság okozta nehézségek, a finanszírozási bizonytalanságok a zirci önkormányzatot is jelentősen érintik, ennek ellenére sikerült biztosítani az intézményi rendszer további működtetésének feltételeit, és a folyamatos fejlődés lehetősége is nyitva áll

– erről Ottó Péter polgármester beszélt a költségvetési rendelet megalkotásáról szóló napirend során.


A városvezető néhány főbb számadatot is ismertetett: a működési költségvetés másfél milliárd forintos nagyságrendű, amely teljesíthetőségét segíti az elmúlt évben meghozott szigorú takarékossági intézkedéseknek is köszönhető, több mint 260 millió forintos előző évi működési pénzmaradvány. A felhalmozási költségvetés több mint 1,8 milliárd forint, a maradvány ez esetben is jelentős, majdnem 400 millió forint. A működési bevételek nagyságrendje 160 millió forint, a helyi adókból több mint 320 millió forintos bevétel tervezett. Az önkormányzat és a társulások által fenntartott intézmények működtetési feladataira több mint 760 millió forintos állami támogatást kap a város.


A költségvetés, a város takarékos és fegyelmezett működtetése mellett, elsősorban pályázati forrásokból megvalósuló, további folyamatos fejlesztését célozza.

A pénzügyi tervezést is megnehezítette a háborús infláció jelentős költségnövelő hatása, s az abból adódó bizonytalanságok, ezért amit lehetett, a város költségvetési tartalékba helyezett. Az önkormányzat jelen nehéz helyzetben is próbál előre menekülni, a tartalékok között a legjelentősebb összegű a 100 millió forintos fejlesztési tartalék, amely a város költséghatékonyabb és olcsóbb működtetését elősegítő energetikai beruházások, elsősorban a közvilágítás korszerűsítésére biztosíthat – a tervezett bevételek kedvező alakulása esetén – lehetőséget.

Egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

Elfogadta a képviselő-testület az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi beszámolóját. A napirend során felszólalt a társulás képviseletében Farkas László projektvezető, aki arról adott tájékoztatást, hogy

a zirci hulladékudvar kivitelezése megtörtént, üzembe helyezése azonban az edényzet beszerzése miatt késik, az engedély kiadása is csak ennek birtokában lehetséges.

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda hajtja végre a társulás képviseletében konzorciumi megállapodással a közbeszerzéseket. A háborús helyzet okán az állami projektek felülvizsgálat alatt vannak, és a társulás projektjeiről egyelőre nem születtek döntések. Az illetékesek felé folyamatosan jelzik a szükségszerűségét a beszerzésnek – fűzte hozzá. Szó esett arról is, hogy 2023. július 1-től a MOL Nyrt. fogja ellátni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

Nem született még döntés az edényzet beszerzéséről, ezért késik a zirci hulladékudvar beüzemelése

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a polgármester és minden képviselő határidőre eleget tett – erről Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke adott tájékoztatást.


Újra napirendre került az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények struktúrájának felülvizsgálata.

A képviselő-testület külső szakértő bevonásával kívánja megvizsgálni a két intézmény esetleges összevonásának lehetőségét, célszerűségét.

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói állására újra kiírásra került a pályázat, a megbízott vezető személyével kapcsolatban egyeztetések történnek.


Jóváhagyták a döntéshozók a „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” projekt keretében a színpadra és színpadfedésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és ehhez kapcsolódóan egy eseti közbeszerzési szabályzatot is elfogadtak a döntéshozók.


A tavalyi évben határozta el a képviselő-testület a Településképi Arculati Kézikönyv és az erre épülő településkép védelméről szóló rendelet módosítását, aminek főleg a tájképvédelmi övezet kialakítása volt a fő indoka, illetve az időközben felmerülő módosítási javaslatok is beépítésre kerültek. A partnerségi egyeztetés lezárult, a beérkező véleményeket elfogadhatónak találta az önkormányzat.


A helyi építési szabályzat módosítását szintén korábban határozták el a döntéshozók. Az önkormányzat beruházási céljait szolgáló módosítások ellen nem emeltek kifogást a szakhatóságok, előzetes környezeti hatásvizsgálatra sincs szükség. A Zirci Ciszterci Apátság kérelmét illetően a magasabb rendű jogszabályok miatt nem támogatják a továbbtervezést.


A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ konyháinak kapacitására való tekintettel Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Borzavár Községi Önkormányzattal és Porva Községi Önkormányzattal 2019-ben megkötött, intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátási és együttműködési megállapodásokat április 30. napjával felmondja.


A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó településekkel közösen megkötött gyepmesteri szerződés módosításának elfogadására is sor került az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel, erre elsősorban az inflációkövető díjemelkedés miatt volt szükség.


A képviselő-testület úgy döntött, hogy a korábban megalkotott rendelete alapján egyelőre nem kívánja a közvilágítást a lámpák egy részének lekapcsolásával korlátozni, de annak lehetősége a tervezett közvilágítás-korszerűsítés idei megvalósíthatóságától is függően a júliusi ülésen ismét napirendre kerül.

Az esetleges korlátozással kapcsolatos munkák elvégzésének szakmai feltételeit, a közvilágítási elemek karbantartásáról szóló szolgáltatói szerződés módosításával megteremtették.Rendelet-tervezetek kerültek elkészítésre a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozóan, amelyre jogszabályváltozás, valamint a gyűjtőedények mérete, a zsákok űrtartalmának változása, illetve a szelektív szigetek megszüntetése okán volt szükség. A rendelet-tervezetek az illetékes szervek általi véleményezést követően kerülnek majd elfogadásra.

Törvényi rendelkezésnek megfelelően február 1-től bevezetésre került a rendőrségnél az önkéntes túlszolgálat fogalma. A Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy fontolja meg a többletszolgálatra fordítandó anyagi források lehetőségét. Az energiaválság-helyzetre való tekintettel a képviselő-testület szeptemberi ülésén tér majd vissza erre a kérdésre az anyagi lehetőségek függvényében. Határozatban kinyilvánította az önkormányzat a kapitánysággal történő folyamatos együttműködési szándékot, valamint a város és a térség közbiztonságának stabil fenntartása érdekében az eddig vállalt feladatok további ellátását és finanszírozását.


A Football Club Zirc Sportegyesület kérelmeit is támogatta a képviselő-testület. Egyrészt az ingatlan tulajdonosaként hozzájárulását adta az Alkotmány utcai sporttelep öltözőépületének felújítását célzó TAO-pályázat benyújtásához, másrészt pedig módosította az ingatlan fenntartására kötött megbízási szerződést:

ennek értelmében a jövőben már nem a futballklub, hanem az önkormányzat gazdasági társasága, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. fogja üzemeltetni a futópályát.

Ottó Péter polgármester kiemelte a szakképző iskola korábbi felajánlását a salak terítésében, és reményét fejezte ki, hogy a többi közoktatási intézmény partnerségére is számíthatnak majd a folyamatos karbantartásban.


A termelői piacot üzemeltető Vidéken „Bénázók”, a vidéki életet támogató Egyesület 2022. évi beszámolója is jóváhagyásra került. A piac májusban kezdte meg működését és egészen decemberig várta a vásárlóközönséget.

Az eddigi tapasztalatok pozitívnak mondhatók, rendezvények hosszú sorával igyekezett vonzóbbá tenni az egyesület a termelők és vásárlók „találkozási pontját”.

Beszámolójukból kiderül, hogy az év végére már negyven árus kínálta a portékáit, a teljes szezon során megtartott 33 piaci napon becsléseik szerint 6150 vásárlót és rendezvényre látogatót fogadtak. Városunk vezetője köszönetét fejezte ki az üzemeltetőnek az eddigi eredményes együttműködésért.


Kelemen Gábor