A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Forgalmi változások és fejlesztési elképzelések


Rendes ülést tartott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen többek között városunk közúthálózat forgalmi rendjének szabályozásával, a lakosság részéről beérkezett javaslatok figyelembevételével is foglalkoztak a döntéshozók. Elfogadást nyert egy cselekvési terv is.


Zirc város közúthálózatának forgalomtechnikai szabályozásával kapcsolatban a lakosság véleményét is kikérte az önkormányzat, a beérkezett javaslatokat fontolóra vették, és ezek közül több bevezetésre kerül, kész javaslatcsomagot fogadott el a testület.

Folyamatosan, az év végéig lépnek életbe a változások, és további, az ülésen elhangzott javaslatokat is megvizsgálnak. Bevezetésre kerül Zirc Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének „0” üteme – Kukoricaföldi ZÓNA 30 övezet bővítése, új lakó-pihenő övezetek kijelölése –, ebből csak az egyirányú utcák forgalommal szemben történő kerékpáros közlekedésére vonatkozó intézkedés nem nyert elfogadást. A Fáy utcában az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az érintett társasházak a lépcsőházakba történő bejutást, a gyalogos megközelítést akadályozó parkolást, azt korlátozó felfestéssel – ha szükségét érzik – maguk megoldják.


Elfogadásra került egy hosszútávú cselekvési terv a város fejlesztési elképzeléseiről. Ebben olyan ötleteket, elgondolásokat öntöttek formába, melyek hatással lehetnek városunk fejlődésére és a jövőbeni pályázatoknál is figyelembe lehet majd venni a tervben foglaltakat. Elsősorban közlekedési, forgalomtechnikai elvek kerültek meghatározásra a dokumentumban.

Teljes létszámmal jelen volt a képviselő-testület a szeptemberi rendes ülésen


Tájékoztató jelleggel készült előterjesztés a város területén található, de nem önkormányzati tulajdonban lévő közutak tervezett felújításáról, karbantartásáról. A Magyar Közút kezelésében lévő „móri út” zirci belterületi szakasza a jövő évben várhatóan felújításra kerül, a további fejlesztésekről a pályázati lehetőségek függvényében döntenek az útfenntartók. A porvai és a bakonybéli út felújítását is javasolja az önkormányzat a közútkezelő irányába.


Egyhangú döntéssel eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatói állására kiírt pályázatot. Új pályázat került kiírásra, ideiglenesen megbízott személy fogja majd ellátni az intézményvezetői feladatokat.


Felülvizsgálta a testület az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendeletet. Több változás is életbe lép, így például a díszpolgári címet illetően a tevékenységre vonatkozóan a „városon belül” földrajzi lehatárolás kikerül a rendeletből és módosul az elismerésben nem részesíthetők köre. A helyi vállalkozások elismerését célzó díj is megalapításra kerül a rendeletben.


A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében, annak bevételi és kiadási előirányzatának csökkentésére vonatkozó döntésre is szükség volt, tekintettel arra, hogy az önkormányzat veszélyhelyzet alatti helyi iparűzési adóbevétel kiesését kompenzáló állami támogatás kisebb összegben realizálódott.


A képviselő-testület felhatalmazta Zirc Város Polgármesterét, hogy az I. számú vegyes fogorvosi körzet működtetésére, a folyamatos fogorvosi alapellátás biztosításának érdekében kössön szerződést a DENTIFUL FOGÁSZAT Kft egészségügyi szolgáltatóval. Dr. Kőváry György korábbi fogorvosi körzetében dr. Szabó Eszter fogja ellátni a szolgáltatást október 1-től.


Egy ingyenesen felajánlott, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan elfogadásáról is döntött a képviselő-testület településfejlesztési céllal, a Zirc-Kardosrétre irányuló közösségi autóbusz-közlekedés zavartalan fenntartása érdekében pedig vételi ajánlatot fog tenni az önkormányzat az érintett magántulajdonos részére, a városrészben található buszfordulóra.


A Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatban több kérelem is érkezett a hivatalhoz telekrészek igénylésére, ezekről is döntést hozott a képviselő-testület.


Több beszámoló is a napirend részét képezte. Elfogadásra került a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló, tudomásul vették a döntéshozók a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzatok által önállóan vagy társulásban működtetett intézmények humánerőforrásának helyzetéről szóló összefoglaló tájékoztatót, valamint a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évben végzett munkájáról, a várható gyermeklétszám alakulásáról, az óvodai és bölcsődei oktató-nevelő munka szellemi és tárgyi eszközökkel való ellátottságáról szóló tájékoztatót is.


Két civil szervezet kérelmének is eleget tett a képviselő-testület. Jóváhagyták a Vizuális- és Környezetkultúra fejlesztéséért Alapítvány közterületi faültetésekre és azokon alkotások elhelyezésére vonatkozó kérelmét a helyi művészeti szakgimnáziummal együttműködésben megvalósítandó „Modern Művészetek Zircen” projekt keretében, azzal, hogy a köztéri kiállításnál a főépítésszel egyeztetve a településképi szempontokat is figyelembe kell venniük a projektgazdáknak. Az Öreg-Bakony Barátai Egyesület tiszteletdíj-lemondásokból származó támogatásának felhasználására és elszámolására vonatkozó határidő-módosítást is elfogadták.


Kelemen Gábor