A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Falinaptár, fotópályázat, projektek


A 2018-as év második félévének első rendes ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Beszámolók, projektek kerültek napirendre, és egy új kezdeményezéssel is előállt az önkormányzat.


A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. a vállalkozási tevékenységként folytatott temetkezési szolgáltatást technikai okok és a feladat ellátásához szükséges személyi feltételek hiánya miatt nem látható időtartamra felfüggesztette. A képviselő-testület elfogadta az erről szóló tájékoztatót, és jóváhagyásra került a gazdasági társaság üzemeltetési beszámolója a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésről 2018. első félévére vonatkozóan. A szolgáltatást igénybe vevő utasok számát illetően növekedés tapasztalható. Ottó Péter polgármester bizalmát fejezte ki, hogy a lendület kitart év végéig és az előzetes várakozásokon felül tud teljesíteni a gazdasági társaság ezen a területen.


Módosította a képviselő-testület a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendeletét annak érdekében, hogy a Fáy András utcai lakóteleptől keletre eső telektömbben lakófunkció is elhelyezhetővé váljon. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal által is támogató döntés született. Vállalkozói kezdeményezést figyelembe véve elindult egy másik módosítási folyamat is, amely a terület beépíthetősége kapcsán az előkert méretének változtatására vonatkozik. A testület döntött, hogy a településrendezési eszköz módosításába partnerként bevonja a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szabályozott érintettek körét. A módosítással kapcsolatos tervezői költségeket a kezdeményező vállalkozónak kell viselnie.


Felülvizsgálta a képviselő-testület a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló önkormányzati rendeletét. A házasságkötési eljárás tárgyi illetékmentes, ezért az illetékre vonatkozó szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.


Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület a Zirc város egyes közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenessé minősítéséről szóló önkormányzati rendeletét is, amelyre a szabálysértési törvény módosulása miatt volt szükség. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a jövőben engedélyezetté válik a közterületeknek az ilyen célú használata. Sümegi Attila jegyző tájékoztatásában elmondta, az október 15-én hatályba lépő törvény által szabályozott szabálysértési tényállás hasonló ahhoz, mint amit az önkormányzati rendelet rögzített. Amennyiben az intézkedő rendőrnek a felszólítására az elkövető elhagyja a helyszínt, vagy a jelenlévő hatóság, szervezet felajánlott segítségét elfogadva együttműködik, és a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében távozik velük a helyszínről, mentesül a felelősségre vonás terhe alól. Amennyiben ez nem következik be, szabálysértési eljárás indul az elkövetővel szemben.


Két önkormányzati intézmény létszámkeretének emeléséről is döntött a testület. A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központnak jogszabályi változások okán újabb feladatokat szükséges ellátnia. Az intézményen belül a Család- és Gyermekjóléti Központ iskolai és óvodai szociális segítőket alkalmaz térségi szinten, így két fővel emelkedik a létszámkeret. A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház közel 48 millió forint összegű támogatást nyert egy pályázat megvalósítására, amely Reguly Antal életművének kutatását és hagyatékának közzétételét szolgálja. A pályázat keretében négy évig foglalkoztat egy fő kutatómunkatársat a közművelődési intézmény a testület jóváhagyásával.A képviselő-testület arról is döntött, hogy a Zirci Országzászló Alapítvány részére hozzájárulását adja a Rákóczi téren elhelyezendő, Fekete István írónak emléket állító szobor elhelyezéséhez a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. szakvéleményének figyelembevételével. A Jáger Ida Emlékpad elhelyezésénél is figyelembe veszi a testület a szakemberek állásfoglalását, tehát mindkét köztéri alkotásra vonatkozik a határozat.


Az 1904/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának ingyenes állami tulajdonba adásáról is döntés született. Ezen a területen fog megvalósulni a város új tanuszodája, amelynek az építési engedélye már rendelkezésre áll. Ottó Péter polgármester reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben elindulhatnak a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárások. Hozzátette, hogy fontos létesítménnyel gazdagodik a város, a tervek pedig a környezethez illeszkednek. A beruházás megvalósítói és későbbi üzemeltetői a Nemzeti Sportközpontok lesznek.


A testületi ülésre beszámoló készült a Zirc Városi Önkormányzat által benyújtott TOP és egyéb pályázatokról. Ezek között vannak olyanok, ahol már megkezdődhetett a kivitelezés, bizonyos projektek esetében viszont egyelőre a megvalósítás lehetőségét keresi az önkormányzat.


Tiszteletdíjról történő lemondások következtében támogatási döntések is születtek. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester 274 850 forint összegű tiszteletdíjával támogatta a Zirci Fúvószenekar fellépését a város Bányásznapi ünnepségén. Dr. Kovács László, az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elnöke az Öreg-Bakony Barátai Egyesület javára mondott le honoráriumáról 238 626 forint összegben, míg Sztana Éva, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagja az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület működését segíti 122 724 forint összegű tiszteletdíjának felajánlásával.


Napirendre tűzte a testület Zirc város csapadékvíz-elvezetésének felülvizsgálatát is. Az elmúlt időszak heves esőzései is rávilágítottak arra, hogy vannak problémák ezen a területen, amelyek megoldására akár saját forrásával bevonásával törekedni fog az önkormányzat. Három területen máris megtörténik a beavatkozás a hivatalhoz érkezett bejelentések ügyében. A kivitelezési feladatok elvégzésére kiválasztotta a vállalkozásokat a képviselő-testület.


Naptár kiadását tervezte el és ehhez kapcsolódóan fotópályázatot ír ki a képviselő-testület. „Zirc 2019” falinaptár kiadvánnyal gazdagodhat a város az önkormányzati kezdeményezés eredményeként. Ezzel együtt a helyi, környékbeli fotósoknak, fotózás iránt érdeklődőknek is egy megjelenési lehetőséget kínál Zirc Városi Önkormányzat, hiszen a naptár lapjait fényképek ékesítenék, melyek az erre a célra kiírt pályázat útján kerülhetnek a naptárba. Ottó Péter polgármester arra biztatott mindenkit, hogy éljenek a pályázat adta lehetőséggel. A pályázati felhívás elérhető Zirc város honlapján. ITT


Kelemen Gábor