A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Étkeztetési díjak, TOP-projektek, gimnáziumi névváltozás


Beszámoló az elmúlt időszak polgármesteri döntéseirőlZirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét a kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény alapján a polgármester gyakorolja, így a képviselő-testület összehívására március 11. napja óta nincs lehetőség.Ottó Péter polgármester a szükséges döntéseket a képviselők véleményének, javaslatainak figyelembevételével, valamint az önkormányzati társulásokat érintő önkormányzati rendeleteket a társulásban részt vevő önkormányzatok polgármestereinek véleményező döntését követően hozta meg.


Rendeletek hosszú sorának felülvizsgálatára került sor. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet szerint a veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység mentessé válik közterület-használati díjfizetés alól.


Megállapításra került a bölcsődei ellátás szolgáltatási önköltsége és a bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díj mértékének a felülvizsgálata is megtörtént a kapcsolódó rendeletben. Április 1-től az egy ellátottra jutó napi térítési díj a bölcsődében 3235 forint, azonban ezen díjat az ellátást igénybe vevőknek a továbbiakban sem kell megfizetniük.


A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatásainak az ellátásokhoz tartozó önköltsége – a polgármester által hozott határozatban – szintén meghatározásra került, továbbá ezen ellátási formákhoz (így például szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, fogyatékosok nappali ellátása) kapcsolódó intézményi térítési díjak felülvizsgálata is megtörtént.


A vendégétkeztetés térítési díjaiban is változás történt, melyre azért volt szükség, mert a járványhelyzetben az ebéd elvitele az önkormányzati konyhákról egyszer használatos edényzetben történik, melynek költségével, bruttó 130 forinttal megemelkedett a díj összege.


A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata is megtörtént. Rászorultsági feltétel került beépítésre a rendeletbe azon ellátáshoz, amelynél jövedelemhatár meghatározására korábban nem került sor, továbbá pontosítások is történtek a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az esetenként megállapított rendkívüli települési támogatás minimális összege emelkedett.


Egyetértését fejezte ki a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével és névváltozásával kapcsolatban Zirc város polgármestere. Az intézmény csetényi telephelyén az alapfokú művészeti iskolában képző- és iparművészeti ág, azon belül grafika és festészet tanszak indítására kerülne sor, valamint megváltozna az iskola neve.


Az új elnevezés III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola lenne.

Az átszervezéshez, névváltozáshoz az oktatási intézmény ingatlantulajdonosának, Zirc Városi Önkormányzatnak a jóváhagyására is szükség van.


A folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos polgármesteri döntések is születtek. Eredménytelennek bizonyult a „Zirc – Zöld város a Magas-Bakonyban” című projekt vonatkozásában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, új eljárás indítására került majd sor. A beruházás az apátság előtti terület fejlesztését és a Reguly Múzeum ingatlanán termelői piac kialakítását célozza. A „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” című projekt keretében a Reguly Múzeumhoz kapcsolódó mobiliák beszerzésére irányuló, folyamatban lévő nyílt közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok érvényességéről született közbenső döntés. Az iparterület infrastrukturális fejlesztését célzó beruházás keretében az új iparterület helyeként kijelölésre került telek útkapcsolatának, közműkapcsolatainak kiépítésére vonatkozó tervdokumentáció elkészítésére választotta ki a vállalkozást az önkormányzat.


Elfogadásra került Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja a 2020-2024. évekre vonatkozóan, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve, valamint Zirc Városi Önkormányzat módosított Beszerzési Szabályzata és a 2020. évi közbeszerzési terve.


Az év végi korrekciók végrehajtásával módosult a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése. A főösszeg csökkent, 210 469 000 forintban került rögzítésre.


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatói döntések is születtek. Detre Anita, az Emberi Kapcsolatok Bizottság nem képviselő tagja a „Zirciek az óvodás gyermekekért” Alapítvány és a Reguly Iskoláért Alapítvány javára mondott le honoráriumáról. Mindkét alapítvány 30 211 forint összegű támogatásban részesül a felajánlás eredményeként.


Kelemen Gábor