A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Elkerülő-tanulmányterv, lomtalanítás, pályázat


A 2022-es év első rendes ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen döntés született járdafelújításra irányuló pályázat benyújtásáról, az idei lomtalanításról és a 82-es elkerülő út tanulmánytervét is véleményezték a döntéshozók.


A közös hivatalt alkotó települések, Zirc, Borzavár és Lókút képviselő-testületeinek együttes ülésére került sor elsőként.

Két napirendet tárgyaltak, az első a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése volt, melyet hosszas vitát követően, 257 806 625 forint összegben fogadtak el a testületek, oly módon, hogy a hivatali feladatellátáshoz fizetendő hozzájárulások településenkénti összegét meghatározó táblázat – Borzavár önkormányzatának egyet nem értése okán – kikerült a költségvetési határozatból. A másik napirend keretében a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára került sor.

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését együttes testületi ülésen fogadják el az önkormányzatok


A zirci képviselő-testület ezt követően folytatta a munkáját. Sor került a 82-es főút Zirc elkerülő szakasz tanulmánytervének véleményezésére.

Elfogadtak egy nyilatkozatot a képviselők arról, hogy melyik nyomvonal-változatot tartják továbbtervezésre alkalmasnak az elkerülő útra, illetve az északi iparterület elkerülő szakasszal történő összeköttetésére vonatkozóan,

mely megküldésre kerül a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Útfejlesztési Igazgatóság részére.


A 2022. évi lomtalanítással kapcsolatos döntés is született.

A képviselő-testület elfogadta a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által javasolt időpontot, melynek megfelelően március 19-20. között lehet kihelyezni a lomokat, az elszállítás pedig március 21-én veszi kezdetét. Fontolóra vették a gyűjtőpontos lomtalanítás lehetőségét, de végül arról döntöttek, hogy az akció továbbra is házhoz menő formában bonyolódjon le, a hivatal által nagyobb hangsúlyt fektetve a begyűjtés folyamatának kontrollálására.


A képviselő-testület arról is döntött, hogy

pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. évi felhívására, melyből több kisebb járdaszakasz felújítását szeretné megvalósítani.

A tervezett projekt magában foglalja a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca József Attila és Ady Endre utcák közötti szakaszát, az Ady Endre utca Deák Ferenc és Bajcsy-Zsilinszky Endre utcák közötti szakaszát, az Üdülő utca Szeptember 6. és Zrínyi Miklós utcák közötti szakaszát, valamint a Zrínyi Miklós utca Üdülő és Deák Ferenc utcák közötti szakaszát. Az elnyerhető támogatási összeg közel 19 millió forint, melyhez több mint 6 millió forint önerőt biztosítana az önkormányzat.


Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2022. I. félévi pályázati kiírásáról is döntött a képviselő-testület.

A felhívás február 3-tól érhető el a városi honlapon, a képújságban és a zirci középiskolákban és február 10-ig lehet benyújtani a pályázatokat. Az ösztöndíjra továbbra is az állandó zirci lakos, középfokú iskolarendszerben nappali tagozaton tanuló diákok pályázhatnak, akiknek tanulmányi eredménye az aktuális félévben legalább 4,70. Változás a pályázati feltételeket illetően, hogy újra csak az iskolai bélyegzővel, igazgatói aláírással hitelesített bizonyítvány csatolható az egyéb dokumentumok mellett.


A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására is sor került. A rendelkezési jogosultság lejártát követő öt éven túl védetté nyilváníthatók azok a temetési helyek, ahol Zirc életében kiemelkedő szerepet betöltő, a település hírnevét öregbítő polgárok nyugszanak vagy azok a sírjelek, amelyek egyedi képzőművészeti, történeti értéket képviselnek.

Rendeletben meghatározott módon bárki tehet majd javaslatot a temetkezési hely, sírjel védetté nyilvánítására.

Teljes létszámmal jelen volt a képviselő-testület az idei év munkaterv szerinti első ülésén


A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet egyszerűsített eljárás keretében lefolytatható módosítását elindító döntés született, egyrészt a Zirci Ciszterci Apátság kérelme, másrészt a város számára fontos, folyamatban lévő vagy a tervezett beruházásokhoz elengedhetetlen módosítási javaslatok alapján.


Elfogadásra került a 2022. évre megkötött Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. között.

A képviselő-testület, a társaság további fejlesztése érdekében, a közhasznúsági szerződésben szereplő létszámon felül is biztosítani kívánja szakképzett új munkatárs foglalkoztatásának lehetőségét, ezért erre céltartalékot különített el. Arról is határoztak, hogy a májusi ülésre előterjesztés készül a gazdasági társaság üzemeltetésében lévő Fáy András utcai Tanuszodának az év hátralévő részében történő működtetéséről.


A civil szervezetek támogatása céljából képviselői keretösszeg létrehozását célozta egy indítvány. Az előterjesztés megvitatását követően a képviselő-testület úgy határozott, hogy külön képviselői keretet nem hoz létre, viszont a költségvetésbe – a Civil Alap pályázati támogatás mellett – betervezik a civil szervezetek számára egyedi kérelmek alapján nyújtható támogatások előirányzatát, mely támogatásokról szintén a képviselő-testület fog majd dönteni.


Érvényesnek minősítette a képviselő-testület a „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” projekt keretében a turisztikai marketing feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat és eredményesnek nyilvánította a lefolytatott eljárást, nyertesének pedig az One Online Kft-t nevezte meg.


Elfogadta a képviselő-testület az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámolóját.


A „Kőketánc” Kulturális Alapítvány támogatás felhasználási és az azzal való elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmét is támogatták a döntéshozók.


Az Emberi Kapcsolatok Bizottság átruházott hatáskörben elfogadta az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2022. évi munkatervét, az erről szóló tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.


Telekkiegészítésekkel kapcsolatos kérelmek is napirendre kerültek, valamint

kardosréti építési telkek nyílt pályázat keretében történő értékesítési feltételeiről is döntést hozott a képviselő-testület.

Az ezzel kapcsolatos pályázati kiírások hamarosan meghirdetésre kerülnek.


Kelemen Gábor