Elfogadták a költségvetést, kiírásra kerül a civil pályázat


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete februári rendes ülésén elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését és döntött többek között a helyi civil szervezetek, közösségek, egyesületek támogatására irányuló pályázat kiírásáról.


A képviselő-testület ülése dr. Bán Zoltán Elizeus atyára, Zirc Város Díszpolgárára történő csendes emlékezéssel vette kezdetét, aki 2019. február 21-én távozott az élők sorából.


Az első napirend keretében Vörös Kálmán, a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság tagja arról adott tájékoztatást, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek mind a polgármester, mind a képviselők határidőre eleget tettek.


Ezt követően az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotását tárgyalta a testület. Ottó Péter polgármester tájékoztatásában elmondta, az önkormányzat működési költségvetése kiadási oldalon 1 062 000 000 forintban, felhalmozási költségvetése pedig 1 492 274 000 forintban került megállapításra, ami összességében valamivel több mint két és fél milliárd forintos összevont költségvetési főösszeget jelent. A felhalmozási kiadások fedezete nagyrészt az elnyert pályázati forrásokból biztosított. Az önkormányzat ebben az évben 336 millió forintos saját bevétellel számol, a fennmaradó rész pedig elsősorban a feladatellátás állami finanszírozásából származó bevételekből keletkeztethető. Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, a tervezett bevételeket realizálhatónak tartja a bizottság és a takarékos gazdálkodás fontosságát hangsúlyozta a költségvetés megvalósíthatóságának érdekében.


A képviselő-testület tárgyalta és egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a Zirc városában élő, vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei, a civil és gazdálkodó szervezetek végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a település fejlesztése, szépítése, az arra rászorulók, hátrányos helyzetűek támogatása, a kultúra, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlőség megteremtése, a város jó hírnevének, turizmusának erősítése érdekében, ezért az idei évben is kiírja a civil szervezetek támogatására irányuló pályázatát. A Civil Pályázati Alapból 3 000 000 millió forintot szabadított fel a testület erre a célra.

A korábbi kiíráshoz képest változás, hogy a pályázók köre újra tartalmazza az egyházi jogállású szervezeteket, a Reguly-emlékévhez kapcsolódó programok megvalósítására pedig plusz pontokat lehet nyerni az elbírálásnál. Pályázni 2019. december 31-ig megvalósítandó tevékenységekre, programokra lehet, a pályázható támogatás mértéke maximum 200 000 forint. A pályázatok leadási határideje március 29. (péntek), 12.00 óra. A pályázati dokumentációk beszerezhetők a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy letölthetők lesznek hamarosan Zirc város honlapjáról. A képviselő-testület a szakbizottság véleményének figyelembevételével várhatóan áprilisi ülésén bírálja el a pályázatokat.


Elbírálásra kerültek a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló pályázattal kapcsolatos vállalkozói ajánlatok és kiválasztotta a képviselő-testület azokat a kereskedéseket, amelyekkel szerződést köt a tüzelőanyag beszerzésére. Ottó Péter polgármester tájékoztatásában elmondta, a hónap közepéig az érintett háztartások várhatóan megkapják a jegyzői igazolást a 12 000 forintos támogatás igénybevételi lehetőségéről, amellyel meg tudják keresni azokat a partnereket, amelyekkel az önkormányzat szerződést kötött.


Elfogadta a tervezés alapjául Zirc településfejlesztési koncepcióját és a településrendezési eszközök felülvizsgálatát megalapozó dokumentumot a képviselő-testület. A koncepcióban rögzítésre került az önkormányzat által hosszú távon meghatározott jövőkép, s ennek alapján határozták meg a koncepció készítői a célrendszert, amelyek az alapvető fejlesztési elvek mentén a település hosszútávú jövőképét kell, hogy szolgálják. Az önkormányzat lakossági fórumot is tartott ezzel kapcsolatban, az ott elhangzott partneri véleményekkel egyetértését fejezte ki a testület és az egyeztetési anyagba beépítésre kerültek. A koncepció az államigazgatási szerveknek megküldésre kerül véleményezésre, és továbbra is számít a város a lakosság szavára a közös gondolkodásban, településünk jövőképének megalkotásában.


Felülvizsgálta a képviselő-testület a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött kegyeleti közszolgálati szerződést. Erre azért volt szükség, mert a szerződés ötéves időtartamra szól és a legutóbb elfogadott szerződés hatálya 2019. március 31-én lejár.


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatói döntés is született, dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester a Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesület működésének javára mondott le 274 850 forint összegű tiszteletdíjáról, különös tekintettel a 2019 tavaszán megrendezésre kerülő német nyelvterületi cserediák-program megvalósítására.


Kelemen Gábor