A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Az iskolák falain túlmutató életmű


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért végzett kiemelkedően hasznos munkássága elismeréseként, megbecsülése és tisztelete jeléül Pro Urbe Emlékérem kitüntetést adományozott Slajchó György nyugalmazott iskolaigazgató részére.

Slajchó György két zirci oktatási intézménynek is meghatározó alakja volt. Pedagógusi munkáját hivatásnak tekintette. Kötelező feladatain túl folyamatosan olyan újító szakmai tevékenységet végzett, amely az iskolák életében a mai napig megtalálhatóak.


1957 és 1964 között lakatosként dolgozott a Dudari Szénbányák gépműhelyében, majd a vájárképzés megszűnése és a mezőgazdasági gépszerelők képzésének beindításakor felkérték a zirci 307. MÜM Ipartanulói Intézettől a tanulók gyakorlati oktatására. Szakmai ismereteket is tanított, osztályfőnöki tevékenységet látott el. A profilváltás miatt a képzés tárgyi feltételeinek megteremtése a pedagógusok aktív közreműködésével valósult meg. Ennek elősegítésére szemléltető eszközöket tervezett, készített. 1979-től igazgató-helyettesként irányította a szakmai munkát. Kiemelt figyelmet szentelt a gyenge előképzettségű, hátrányos helyzetű tanulók szocializációjának segítésére, felzárkóztatására. Fontosnak tartotta a tanórán kívüli programok szervezését, a jó kapcsolatot a város intézményeivel.


1987. augusztus 1-től közel tíz éven át a zirci Reguly Antal Általános Iskola igazgatója volt, mely idő alatt javultak az oktatási intézményben a tárgyi feltételek, infrastrukturális fejlesztések történtek – többek között ekkor adták át az új tornatermet – új oktatástechnikai eszközök kerültek bevonásra az ismeretátadás hatékonyságának érdekében. Slajchó György a szakmai munka megújításában, fejlesztésében is elévülhetetlen érdemeket szerzett igazgatói tevékenysége alatt.


Munkája során mindig fontosnak tartotta, hogy kollégáiban ne beosztottakat, hanem pedagógustársakat lásson, akik együttműködő, egyenrangú partnerként vesznek részt a feladatok elvégzésében. A kölcsönös megbecsülésen, humanitáson alapuló munkakapcsolatra törekedett az iskola minden dolgozójával, és az iskolával kapcsolatban álló városi és társadalmi szervezetekkel.


Diákévei alatt végzett magas szintű sporttevékenységét Zircre költözése után is folytatta. Nyugdíjas évei alatt is élénken érdeklődik az iskola helyzetéről, eredményeiről, az oktatás területén bekövetkezett változásokról, a sport iránti szeretetét pedig a mai napig őrzi. Tevékenységével az iskolákon és sporton keresztül a városban szinte minden zirci család kapcsolatba került.


Az intézményekben betöltött vezető szerepe és ennek hatása messze túlmutatott az iskola falain.


A Pro Urbe Emlékérmet Ottó Péter polgármester és Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke adta át Slajchó György részére az augusztus 20-ai ünnepségen.

Kelemen Gábor