Zirc - A Bakony fővárosa

A város hivatalos honlapja

KÖZLEMÉNY

A Zirc és Lókút Óvodatársulás értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2017. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2017/18. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődében a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás helye és időpontja MegtekintésKÖZLEMÉNY

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által kérelem és annak mellékelt dokumentációja alapján a Zirc 040 hrsz. 6 telek Gregovics Béla villamos energia ellátására vonatkozóan a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárástól szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 76. pontja (villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletében)) és 3. § (1) bekezdésének a) pontja figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárást indított.
 
A Környezetvédelmi Osztály VE09Z/01694-4/2017 ügyiratszámú közleménye és annak mellékletét képező nyomtatott dokumentáció megtekinthető a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00 – 16.00 óráig, Szerda: 8.00 -16.00 óráig, Péntek: 8.00-12.00 óráig.
 
Kifüggesztés ideje: 2017. március 10.
Levétel ideje: az eljárás lezárása

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője


KÖZLEMÉNY Erdőlátogatás korlátozásáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy a VERGA Zrt. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodás-ról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján
2017. február 15. és 2017. április 14. között erdőlátogatási korlátozást vezet be!
Az erdőlátogatási korlátozással jelzett terület a mellékelt térkép szerint.

A korlátozás a vad nyugalmának biztosítása érdekében, valamint az ellési időszak miatt indokolt.
A korlátozás nem érinti a kijelölt turista- és kerékpárutakat.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
JEGYZŐJE


A „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány 2016-ban az alábbi támogatásokat kapta Megtekintés


242/2016 határozat Megtekintés


SFP 2016-2017 Megtekintés
SFP Határozat 2016-2017 Megtekintés
FC Zirc sportfejlesztési program Megtekintés
FC Zirc sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása Megtekintés
Zirc előminősített pályázata Megtekintés
Football Club Zirc TAO-s sportfejlesztési program Megtekintés


Önkormányzati illetékbeszedési számla számlaszáma:
73900030- 18216341


Levegőminőségi terv Közlemény, Terv


Térítési díjakról szóló közlemény Megtekintés


Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2013. (II.25.) határozatában elhatározott Zirc város településrendezési tervének módosítási folyamatában a véleményezési eljárást lezáró, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 227/2013. (X.28.) határozata, és dokumentumai


Felhívás Települési Értéktár elkészítésére
ZIRCI ÉRTÉKTÁR

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 24-ei tartott ülésén a Zirci Értéktár létrehozásáról döntött. A képviselő-testület a 2013. október 28-ai ülésén a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény ( a továbbiakban: Htv.) 3. § (3) bekezdése alapján - a Zirci Értéktár működtetésével és adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával megbízta a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-t, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházat.

A Zirci Értéktár a Zirc területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Egyelőre még üres az értéktárunk, ezért felkérem a tisztelt lakosságot, hogy közösen töltsük meg tartalommal.
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényhatározza meg az alábbiak szerint.

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely
- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A nemzeti értékek települési értéktárába történő felvétele:
A Zirc közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez címzett javaslatában.
A javaslatot a mellékelt javaslatminta szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. A javaslattétel ingyenes.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő adatait,
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a megbízott intézményeknek, melyek a javaslatot megvizsgálják, hogy megalapozott-e és megfelel-e a Htv. és a 114/2013.(IV.16) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.

Az intézmények alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén a javaslattevőt a hiányok pótlására hívják fel, és ha a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, illetve a hiányosság pótlásához szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a javaslatot érdemben nem tárgyalják és erről a javaslattevőt értesítik. A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztása nem akadálya annak, hogy a javaslattevő utóbb ugyanazon nemzeti érték értéktárba történő felvételét kezdeményezze.

A javaslat benyújtását követő 90 napon belül születik döntés a Zirci Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról, s erről a javaslattevőt írásban értesítik.
A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.
Kérem, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

Sümegi Attila
jegyző

Letölthető nyomtatvány a javaslathoz: Értéktár javaslat minta


Tájékoztatás

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Felhívom szíves Figyelmét, hogy 2013. október 1-től hatályos építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 42. §-a értelmében az általános építmények - kivéve az Európai Unió által támogatott beruházások - esetében a 2013. október 1-e után induló kivitelezési tevékenységeknél az elektronikus építési napló használata kötelező.

Az elektronikus alkalmazás zökkenőmentes bevezetése érdekében a Belügyminisztérium az e-naplóról szóló tájékoztatóját megtalálja a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a www.zirc.hu honlapon.

Az elektronikus építési naplóval kapcsolatban részletes tájékoztatást (ismertetőket, segédleteket, oktatási anyagokat stb.) talál a www.e-epites.hu honlap "Szakmai tudástár" menüpont alatt.

Felmerülő kérdése esetén a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Építésfelügyelete (8200 Veszprém, Radnóti M. tér 2/b.) tud Önnek tájékoztatást nyújtani.

Zirc, 2013. október 7.

Sümegi Attila jegyző nevében és megbízásából:

Várszegi Bernadett
építésügyi osztályvezető


 Football Club Zirc sportfejlesztési programjának jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása Megtekintés


Football Club Zirc TAO-s sportfejlesztési program Megtekintés

 

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Április 2017  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
     
2930

Elérhetőségeink


Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal

 

Levélcím:
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Pf.: 77
Telefon: 06 (88) 593-700
Fax.: 06 (88) 414-475
Email: pmh@zirc.hu